Input:

R 66/1951; Garance

č. 66/1951 Sb. rozh. obč.
Povinnost rodičů k výživě nezletilého dítěte nezaniká tím, že dítě nabylo způsobilosti k výkonu jakéhokoli povolání, v němž by se mohlo samo uživit, nýbrž tato povinnost rodičů trvá až do doby, kdy bude dítě vyučeno tak, jak to vyžaduje jeho budoucí povolání, které bylo zvoleno podle jeho schopností a náklonností a se zřením k prospěchu společnosti a které vyžaduje delší odborné průpravy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci ze 14. září 1950, R IV 529/50.)
Usnesením okresního soudu v Poděbradech z 28. srpna 1947 byla stanovena vyživovací povinnost otce k nezletilé dceři částkou 300 Kčs měsíčně. Matka navrhla, aby tento příspěvek na výživu byl zvýšen na 640 Kčs měsíčně; otec však naopak žádal, aby byl zcela zproštěn své povinnosti k výživě nezletilé dcery, poněvadž ta je prý už schopna se samostatně živit.
Okresní soud v České Lípě zamítl otcův návrh a uložil mu, aby přispíval na výživu své dcery částkou 500 Kčs měsíčně. Z důvodů: Soud zjistil, že dcera není dosud nikde zaměstnána, nemá dosud výdělku ani majetku a vypomáhá matce v domácnosti. Je tedy odkázána svou výživou na rodiče. Návrh otce na zproštění jeho povinnosti k výživě je neodůvodněný a jeho námitce, že by nezletilá mohla již být výdělečně činná a že je matkou zneužívána jako chůva k výchově jejího dalšího dítěte, nelze přisvědčit. Je zjištěno, že nezletilá byla přihlášena do ošetřovatelského kursu, do něhož však byly přijaty uchazečky až od 18. roku svého věku. Nezletilá nyní překročila 17. rok svého věku. Bylo vhodné, že matka přidržela nezletilou k výkonu domácích prací a k výchově dítěte až do doby, kdy nabude potřebného věku, aby mohla navštěvovat ošetřovatelský kurs. I tyto práce mohou být vhodnou průpravou pro zamýšlené povolání. Za tohoto stavu nelze otce zprostit povinnosti k výživě vůči dítěti, které se vlastně dosud připravuje pro své povolání. Podle ustanovení § 39 odst. 2 zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, trvá povinnost výživy, dokud dítě není s to se živit samo. Proto soud zamítl otcův návrh.
V rekursu uvedl otec mimo jiné, že dcera pomáhá matce v domácnosti pečovat o její malé dítě, což je příčinou, že si dosud nenašla žádné výdělečné zaměstnání. To však není správné, neboť je prý věcí rodičů a tedy i matky starat se o to, aby se dítě mohlo samo uživit co nejdříve.
Krajský soud snížil k rekursu otce jeho příspěvek na výživu dítěte na 300 Kčs měsíčně. K otázce zániku povinnosti otce k výživě dítěte uvedl
v důvodech:
Nezletilá dcera má podanou přihlášku do ošetřovatelského kursu pro ošetřovatelky v nemocnici, očekává povolání do kursu, nemá zatím vlastního příjmu ani majetku a