Input:

R 66/1949; Garance

č. 66/1949 Sb. rozh. obč.
Pre posúdenie otázky, či ide o prípad osobitného zreteľa hodný, v ktorom sa miesto vrátenia veci má poskytnúť peňažitá náhrada podľa § 6, ods. 2 zák. č. 128/1946 Sb. vo znení čl. I, ods. 3 zák. č. 79/1948 Sb., nemá význam, či predchodcovia toho, kto uplatňuje nárok na vrátenie pôdohospodárskeho majetku podľa § 6, ods. 3 uved. zák., boli výkonnými roľníkmi. Restituent sám musí byť výkonným roľníkom.
(Rozhodnutie krajského súdu v Bratislave z 26. marca 1949, R II 74/49.)
Navrhovateľka sa domáhala reštitúcie nehnuteľnosti, ktorá bola vlastníctvom jej matky a ktorej prechod na odporcu je podľa § 2 zák. č. 128/1946 Sb. neplatný, lebo se stal podľa predpisov odporujúcich československej ústave, ktorými sa prejavovala rasová perzekúcia. Odporcovia navrhovali, aby nárok ná naturálnu reštitúciu bol zamietnutý, lebo ako roľníci sú na pôdu existenčne odkázaní.
Okresný súd v Trnave uznal odporcov povinnými odovzdať reštituovanú nehnuteľnosť navrhovateľke do držby a užívania á v odôvodnení usnesenia uviedol: Odporcovia nemajú nárok na ponechanie nehnuteľnosti proti poskytnutiu peňažnej náhrady, lebo pre toto ponechanie pôdy nie sú dané predpoklady, určené v čl. I, č. 3 zák. č. 79/1948 Sb. Navrhovateľka predloženým svedectvom miestneho národného výboru dokázala, že jej právna predchodkyňa bola rolničkou a že i ona v prípade vrátenia nehnuteľnosti chce na tejto hospodáriť. Naproti tomu sa odporcovia z Trnavy odsťahovali do svojho riadneho bydliska do okresu š-ského a je nemysliteľné, že by nehnuteľnosť mohli z takej diaľky obhospodárovať. Podľa toho navrhovateľka má nárok na vrátenie in natura; niet tu prípadu osobitného zreteľa hodného, ktorý by ponechanie tejto nehnuteľnosti odporcom odôvodňoval.
Krajský súd vyhovel rekurzu odporcov a usnesenie prvého súdu v napadnutej časti zrušil a upravil tento súd, aby zistil skutkový stav a znovu rozhodol.
Z dôvodov:
Ustanovenie čl. I., ods. 3, zák. č. 79/1948 Sb. (§ 6, ods. 3 zák. č. 128/1946 Sb. vo znení uved. zák.) treba vykladať v súvislosti s ustanovením § 6, ods. 2 zák. č. 128/1946 Sb. Podľa tohto zákonného ustanovenia v prípadoch osobitného zreteľa hodných, ak odporca vec potrebuje pre seba, svoju rodinu a svoju domácnosť a navrhovateľ môže 3a bez veci zaobísť, môže sa poskytnúť na miesto vrátenia veci in natura peňažná náhrada. V čl. I, ods. 3 zák. č. 79/j 1948