Input:

66/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb. o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících Garance

č. 66/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb. o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. dubna 1947,
jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 21, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
Čl. I.
Ustanovení § 7, odst. 1, písm. b) vl. nař. č. 103/1927 Sb., ve znění vládních nařízení ze dne 24. října 1930, č. 146 Sb., ze dne 25. března 1938, č. 61 Sb. a ze dne 23. ledna 1941, č. 102 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. Vypouštějí se slova:
přednostům zemských politických úřadů úřední titul „zemský president“,
všeobecným stálým zástupcům přednostů zemských úřadů úřední titul „zemský vicepresident“,
náměstku guvernéra Podkarpatské Rusi úřední titul „viceguvernér Podkarpatské Rusi“,
přednostovi státní stavební služby u zemského úřadu úřední titul „zemský přednosta technické služby“,
přednostovi policejního ředitelství úřední titul „policejní president“,
přednostovi dozorčí služby v oboru státní