Input:

R 65/1949; Garance

č. 65/1949 Sb. rozh. obč.
K výkladu naléhavého zájmu majitele domu na získání nájemného předmětu (bytu) ve vlastním domě podle § 2, odst. 1 vl. nař. č. 248/1941 Sb., o ochraně nájemníků proti výpovědi.
Pouhá okolnost, že majitel domu je povinen vyklidit svůj byt a nemá náhradního bytu, neodůvodňuje tento naléhavý zájem, nemá-li nájemník rovněž náhradního bytu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 24. března 1949, R III 19/49.)
Majitel domu podal návrh na svolení k výpovědi z bytu a opíral jej o tvrzení, že nabyl vlastnictví domu dne 26. února 1940 a že potřebuje byt pro sebe, poněvadž jeho dosavadní pracovní poměr byl zrušen a má proto povinnost vyklidit naturální byt, jehož dosud užívá.
Odpůrce (nájemník) namítl, že se marně snaží nalézt náhradní byt a marně se ucházel o jeho přidělení.
Okresní soud v Táboře zamítl návrh na svolení k výpovědi a v důvodech svého usnesení uvedl:
Navrhovatel přednesl, že vlastnictví domu nabyl 26. února 1940 a že se chce do domu, který má dva byty, trvale nastěhovat. Soud však zjistil, že v domě jsou byty tři. Nemůže se tedy navrhovatel dovolávat výpovědního důvodu podle § 1, odst. 2, č. 10 zák. č. 44/1928 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/1934 Sb., který vyžaduje, aby v domě byl byt pouze jeden nebo dva. Tento důvod neobstojí již vzhledem k tomu, že navrhovatel nabyl vlastnictví domu teprve 26. února 1940, kdežto ustanovení § 2, odst. 1 vl. nař. č. 248/1941 Sb. vyžaduje, aby majitel domu nabyl vlastnictví k němu před 31. prosincem 1938. Rovněž se nemůže navrhovatel dovolávat výpovědního důvodu podle § 1, odst. 2, č. 12 zák. č. 44/1928 Sb. ve zriění vyhlášky č. 62/1934 Sb., neboť tento předpis a § 2, odst. 1 vl. ňař. č. 248/1941 Sb. vyžadují, aby pronajimatel, jenž se chce do bytu ve svém domě nastěhovat, nabyl vlastnictví domu nejméně dva roky od podání návrhu na výpověď a aby ze zvláštních důvodů měl tak naléhavý