Input:

64/1953 Sb., Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Libanonskou republikou Garance

č. 64/1953 Sb., Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Libanonskou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. května 1953
o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Libanonskou republikou.
Obchodní dohoda mezi republikou Československou a Libanonskou republikou, podepsaná v Bejrutu dne 12. července 1952, byla dne 28. října 1952 schválena vládou a dne 11. prosince 1952 Národním shromážděním. Dne 31. prosince 1952 byla ratifikována presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Bejrutu dne 25. března 1953.
Tato dohoda nabývá podle svého článku 6. účinnosti dva dny po výměně ratifikačních listin, nabyla tedy účinnosti dne 27. března 1953.
Původní znění dohody a její překlad se vyhlašují v příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 64/1953 Sb.
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 64/1953 Sb.
OBCHODNÍ DOHODA
mezi republikou Československou a Libanonskou republikou.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
JMÉNEM
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
REPUBLIKY LIBANONSKÉ
BYLA SJEDNÁNA
TATO DOHODA:
(Překlad)
Obchodní dohoda
mezi republikou Československou
a Libanonskou.
Vláda Československé republiky a vláda Libanonské republiky, vedeny přáním rozvíjeti v co největší míře obchodní výměnu mezi oběma zeměmi se zřetelem na jejich současné hospodářské uspořádání, dohodly se na těchto ustanoveních:
Článek 1.
Vláda Československé republiky a vláda Libanonské republiky si budou navzájem v rámci svých platných obecných předpisů o dovozu a vývozu poskytovati co nejvýhodnější nakládání při rozvíjení výměny zboží mezi oběma zeměmi.
Článek 2.
Výrobky nebo zboží, původem z Československé republiky a pocházející z ní, budou při dovozu na území Libanonské republiky požívat nejnižšího celního sazebníku. Nebudou při dovozu v žádném případě podrobeny clům méně výhodným nežli jsou cla, která v Libanonské republice platí nebo budou platit pro výrobky téže povahy z kterékoli jiné cizí země.
Výrobky nebo zboží, původem z Libanonské republiky a pocházející z ní, budou při dovozu na území Československé republiky požívat nejnižšího celního sazebníku. Nebudou při dovozu v žádném případě podrobeny clům méně výhodným nežli jsou cla, která v Československé republice platí nebo budou platit pro výrobky téže povahy z kterékoli jiné cizí země.
Článek 3.
Smluvní strany si navzájem zaručují nakládání jako se státem požívajícím nejvyšších výhod, zejména pokud jde:
1. o cla, poplatky a jiné dávky, ukládané při dovozu, vývozu a průvozu na výrobky nebo zboží, vyvážené z území jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany a naopak anebo provážené příslušným jejich celním územím;
2. o předpisy a celní formality, vztahující