Input:

R 64/1951; Garance

č. 64/1951 Sb. rozh. obč.
Po 1. srpnu 1950 zruší poručenský (opatrovnický) soud ochranný dozor zavedený nad nezletilcem. Je-li však toho třeba, učiní tento soud jiné opatření přiměřené poměrům podle § 60 zákona o právu rodinném.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 26. září 1950, R II 331/50.)
Okresní soud civilní v Brně zrušil ochranný dozor, zavedený v roce 1948 nad nezletilou.
Krajský soud v Brně nevyhověl rekursu ochranného dozorce.
Z důvodů:
Instituce ochranného dozoru byla upravena zákonem č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, na jehož základě došlo k zavedení dozoru i v této věci. Uvedený zákon pozbyl platnosti dnem 1. srpna 1950 (§ 311 č. 33, § 312 trest, zák. č. 86/1950 Sb.). Ochranný dozor jako samostatnou a zvláštní instituci zákon nyní nezná, jak plyne z ustanovení §§ 69 a násl. trestního zákona. To ovšem neznamená, že by soud byl zbaven možností, které mu dříve poskytovala instituce ochranného dozoru. Soud může vhodně použít ustanovení § 60 (§ 78 odst. 1, § 83) zákona č. 265/1949 Sb.. o právu rodinném, podle něhož, neplní-li rodiče řádně