Input:

R 64/1949; Garance

č. 64/1949 Sb. rozh. obč.
Odporovací poriadok (zákon č. 64/1931 Sb.).
Keď sa dohodol škodca po škodné udalosti so svojím veriteľom, že mu na úhradu jeho pohľadávky postúpi vec, aby zmaril alebo sťažil uspokojenie pohľadávky poškodeného, a keď bol veriteľovi známy tento účel jednania, je poškodený oprávnený odporovať tejto smluve podľa § 2, č. 1 odporovacieho poriadku.
Smluva, ktorou veriteľ predal tú istú vec tretej osobe, ktorá bola zmienenej dohode prítomná, takže jej účel znala, je odporovateľná podľa § 12, ods. 3, č. 1 odporovacieho poriadku.
(Rozhodnutie krajského súdu v Banskej Bystrici z 15. marca 1949, Co 270/48.)
S. zomrel následkom smrteľného zranenia, ktoré mu spôsobil B. Vdove a maloletým deťom po ňom pozostalým bol povolený proti škodcovi B. na zaistenie ich nároku na náhradu škody zátvor podľa §§ 492, 493 TRP zexekvovaním hnuteľných vecí. Okrem iného bola zexekvovaná mláťačka a motor. Nárok na náhradu škody bol pozostalým priznaný právoplatným rozsudkom, žalobník A. sa domáhal žalobou, podanou proti týmto pozostalým, vylúčenia mláťačky a motoru z exekúcie a tvrdil, že tieto veci sú jeho vlastníctvom, lebo ich kúpil od osoby C. žalovaní namietli, že táto kúpa je odporovateľná a že, pokiaľ to vyžaduje uspokojenie ich pohľadávky, je proti nim bezúčinná.
Okresný súd vo Zvolene vyhovel žalobe. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že osoba C., od ktorej kúpil žalobník vylučované veci, ich nadobudla od povinného B. C. bol totiž veriteľom povinného B. z pôžičky a preto mu B. vylučované veci postúpil na úhradu jeho pohľadávky. V tom, že žalobník kúpil vylučované veci od osoby C., neshľadal súd odporovateľné právne jednanie, lebo nejednal v úmysle skrátiť pozostalých po S. ako veriteľov.
Krajský súd vyhovel odvolaniu žalovaných a zamietol žalobu.
Z dôvodov:
Vo spore, ktorý viedol C. proti terajšiemu žalobníkovi A. o zaplatenie nedoplatku kúpnej ceny za vylúčenú mláťačku s motorom, bránil sa žalovaný A. námietkou, že C. nenadobudnul tieto veci od povinného B. platne, lebo smluva, ktorou sa tak stalo, bola urobená len na oko za účelom skrátenia nárokov pozostalých po S. na náhradu škody. Podľa tvrdenia terajšieho žalobníka v uvedenom spore uzavieral B. túto smluvu bezprostredne potom, čo zranil smrteľne S. keď očakával svoje zatknutie, žalobník A., súc