Input:

R 63/1958; Garance

č. 63/1958 Sb. rozh. obč.
Ochranu podle ustanovení § 556 o. s. ř. lze poskytnout jen proti vyklizení bytu, tj. místnosti nebo souboru místností, kterých se k bydlení skutečně užívá.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 10. dubna 1958, Cz 27/58.)
Vymáhající věřitel Restaurace a jídelny v Havl. Brodě podaly na základě vykonatelného rozsudku lidového soudu ve Žďáru n. S. návrh na povolení exekuce vyklizením hostinského pokoje proti povinným Aloisu a Ludmile V.
Lidový soud ve Žďáru n. S. vyhověl tomuto návrhu a exekuci / povolil s tím, že vlastní výkon exekuce bude nařízen zvláštním f usnesením až vymáhající věřitel prokáže potvrzením místního národního výboru, že pro povinnou stranu je zajištěn náhradní k byt anebo ubytování podle § 60 zák. o hospodaření s byty č. 67/ 5 1956 Sb.
Dne 13. června 1957 předložil vymáhající věřitel lidového soudu potvrzení rady MNV ve Žďáru n. S., jímž se potvrzuje, že Alois V. je t. č. již delší dobu ve výkonu trestu a že jeho manželka Ludmila V. se již 25. srpna 1956 odhlásila k trvalému pobytu do Brna i a od té doby ve Žďáru n. S. nebydlí. Z tohoto důvodu zastává rada místního národního výboru názor, že povinné sfraně nelze ve Žďáru n. S. přidělit náhradní byt.
Lidový soud ve Žďáru n. S. vydal 13. června 1957 usnesení, jímž nařídil výkon exekuce vyklizením hostinského pokoje, v němž povinná strana má uložen nábytek s tím, že nábytek bude po právní moci usnesení uložen na jiném místě v hotelu ve Žďáru h. S. K odůvodnění uvedl v podstatě, že nejde zde o nájemní poměr, I nýbrž o kdykoli odvolatelnou půjčku obytné místnosti, která má sloužit hostinským účelům a že povinní ve vyklizované místnosti nebydlí.
Krajský soud v Jihlavě ke stížnosti povinné strany zrušil toto usnesení lidového soudu. Své rozhodnutí