Input:

R 63/1953; Garance

č. 63/1953 Sb. rozh. obč.
K pojmu nouze podle § 551 o. z.
Zůstavitelova matka, která je sice k práci neschopná, ale má vdovský důchod 1300 Kčs měsíčně a doživotní bezplatné užívání bytu, není ve stavu nouze podle § 551 o. z.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberei z 13. ledna 1953, 5 Co 6/53.)
Zůstavitel, který neměl vlastních potomků, zanechal písemnou závěť, v níž ustanovil jedinou dědičkou celého svého majetku svou manželku. V závěti uvedl, že své dva sourozence k dědictví nepovolává a také své matce ničeho neodkazuje, poněvadž matka má důchod a doživotní služebnost bytu. Zůstavitelova matka přesto uplatnila dědický nárok podle § 551 o. z. a tvrdila, že je k práci neschopná a je v nouzi.
Státní notářství v Mnichově Hradišti rozhodlo, že zůstavitelova matka nabývá dědictví ze zákona třemi šestnáctinami a jeho manželka ze závěti třinácti šestnáctinami. Z odůvodnění: Podle předběžného šetření zanechal zůstavitel jako nej bližší příbuzné a zákonné dědice manželku, matku a dva sourozence. Tito příbuzní byli by v případě, že by byl zůstavitel zemřel bez zanechání závěti, jeho zákonnými dědici a to manželka jednou polovinou, matka jednou čtvrtinou a sourozenci každý jednou osminou. Vzhledem k § 551 o. z., podle něhož je závěť neplatná potud, pokud pořizovatel nezůstavil svým nezletilým potomkům tolik, kolik činí cena jejich zákonného podílu nebo pokud nezůstavil jiným svým potomkům nebo tomu z rodičů anebo ze starých rodičů, který je v době zůstavitelova úmrtí v nouzi a už k práci neschopný, tolik, kolik činí cena tří čtvrtin podílu, který by jim náležel podle ustanovení o dědění ze zákona, byla o dědictví vyrozuměna i zůstavitelova matka, která prohlásila, že uplatňuje dědický nárok ze zákona podle § 551 o. z. Podle potvrzení místního národního výboru narodila se zůstavitelova matka v únoru 1873, má jako důchodkyně měsíční důchod 1300 Kčs a přísluší jí doživotní bezplatný byt. Důchod, který pobírá, jí však podle jejího tvrzení nestačí k uspokojení