Input:

R 63/1951; Garance

č. 63/1951 Sb. rozh. obč.
Při rozhodování o výchově dítěte si musí soud zjistit skutkový základ pro své rozhodnutí. Nemůže je opřít jen o názor vyslovený jiným úřadem, po příp. orgánem, když nelze seznat, na základě jakých skutečností k němu tento úřad (orgán) dospěl.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 30. června 1950, R XIV 693/50.)
Okresní soud na Zbraslavi zamítl otcův návrh, aby byla zrušena ochranná výchova nad jeho nezletilou dcerou, která byla zavedena pro závady v její výchově v rodině. V odůvodnění svého usnesení uvedl: Správa ústavu, který vykonává ochrannou výchovu nad nezletilou, nedoporučuje, aby nezletilá dcera navrhovatelova byla propuštěna z ústavní výchovy, protože není záruky, že by se řádně chovala a opravdu pomáhala rodičům. Opatrovnice nezletilé navrhla, aby nezletilá byla i nadále ponechána v ústavní výchově, ježto není záruky, že bude v rodině řádně vychována. Soud došel proto k přesvědčení, že by zrušení ochranné výchovy nebylo v zájmu nezletilé ani k prospěchu