Input:

60/1955 Sb., Nařízení o správních poplatcích, platné do 31.12.1960 Archiv

č. 60/1955 Sb., Nařízení o správních poplatcích, platné do 31.12.1960
[zrušeno č. 160/1960 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 11. listopadu 1955
o správních poplatcích.
Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích (dále jen „zákon“):
§ 1.
Sazebníky.
(1) Předměty a sazby správních poplatků (dále jen „poplatky“) stanoví se v připojených sazebnících, které jsou součástí tohoto nařízení.
(2) Výkonné orgány národních výborů a jiné orgány státní správy (dále jen „správní orgány“) vybírají poplatky za poplatné úkony, které provádějí podle sazebníku, který je pro ně určen. Je-li sazebník rozdělen na oddíly, vybírají správní orgány poplatky za poplatné úkony jimi provedené bez ohledu na to, ve kterém oddílu sazebníku je poplatek stanoven.
(3) Poplatky stanovené v sazebnících rámcově (nejnižší a nejvyšší přípustnou částkou) vyměřují se v mezích sazby podle směrnice uvedené v sazebníku, a není-li jí, podle rozsahu, doby trvání a obtížnosti úkonu a podle účelu sledovaného poplatkem.
(4) Poplatky stanovené v sazebnících procentem ceny věci vyměřují se z běžné ceny věci v době, ve které se poplatek vyměřuje, nebo jde-li o poplatek splatný bez vyměření, v době platnosti poplatku. Poplatník je povinen sdělit tuto cenu správnímu orgánu vyměřujícímu poplatek; neodpovídá-li jeho údaj zřejmě běžné ceně nebo neudá-li poplatník tuto cenu vůbec, určí ji vyměřující správní orgán.
(5) Základ poplatku, který je v sazebnících stanoven procentem ceny, zaokrouhluje se dolů na částku dělitelnou dvaceti. Poplatky se zaokrouhlují vždy dolů na dvacetihaléře.
Doba a způsob vyměření, splatnost, povolení lhůty nebo splátek.
§ 2.
(1) Poplatky se vyměřují před provedením úkonu ústně nebo písemnou výzvou k zaplacení poplatku.
(2) Poplatky jsou splatné před provedením úkonu.
(3) Převyšuje-li poplatek 100 Kčs a požádá-li o to poplatník do 15 dnů, vydá se mu na poplatek, který byl vyměřen ústně nebo písemnou výzvou, platební výměr. Splatnost poplatku podle odstavce 2 není tím dotčena.
(4) Po provedení úkonu se vyměřují jen poplatky za úkony:
1. u nichž to stanoví sazebníky;
2. u nichž je vzhledem k sazbě poplatku provedení úkonu předpokladem pro vyměření poplatku;
3. které byly provedeny, i když nebyl poplatek zaplacen (§ 7 zákona).
(5) Poplatky uvedené v odstavci 4 se vyměřují platebním výměrem a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení tohoto výměru.
(6) Výjimečně jsou poplatky splatné bez vyměření, kde to stanoví sazebníky.
§ 3.
Socialistickým právnickým osobám, pro které se provádějí poplatné úkony určitého druhu pravidelně a ve větším rozsahu, může správní orgán povolit, aby poplatky za úkony provedené pro ně v určitém časovém období platily odchylkou od předcházejících ustanovení do 15 dnů po uplynutí tohoto období, a stanovit podmínky tohoto povolení.
§ 4.
Správní orgán vyměřující poplatek může na žádost povolit přiměřenou lhůtu k jeho zaplacení nebo přiměřené splátky, jestliže by neprodlené zaplacení poplatku bylo pro poplatníka spojeno s vážnou újmou.
Způsob placení.
§ 5.
Kolkové známky.
(1) Poplatky se platí kolkovými známkami, nepřevyšují-li při ústním