Input:

R 60/1950; Garance

č. 60/1950 Sb. rozh. obč.
Sousedním majetkem podle § 202 žák. č. 86/1937 Sb., o drahách (železniční zákon), je nejen majetek na pozemku sousedícím bezprostředně s tělesem dráhy, nýbrž každý majetek v takové blízkosti dráhy, že je ohrožován jejím provozem.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 19. května 1949, Rv II 352/48.)
Na pozemku, který nesousedil bezprostředně s tělesem dráhy, stála stodola ve vzdálenosti 75 m od železniční trati, jež má v těchto místech větší stoupání. Za silného větru byly zaneseny žhavé uhlíky z lokomotivy na doškovou střechu a způsoben tím požár, který zničil stodolu se slámou a s nářadím tam uloženým. Vlastníci stodoly se domáhali sporem proti Československému státu, železniční správě, náhrady škody.
Bývalý krajský soud civilní v Brně uznal mezitímním rozsudkem žalobní nárok důvodem po právu. V důvodech rozsudku uvedl: Na základě svědeckých výpovědí a posudku znalce z oboru požární bezpečnosti má soud za prokázáno, že požár stodoly vznikl od jiskry (uhlíku) lokomotivy. Podle § 202 zák. č. 86/1937 Sb. odpovídá železniční podnik za škody, které byly způsobeny na sousedním majetku provozem dráhy. V daném případě byla škoda v příčinné souvislosti s provozem dráhy a proto je žalovaná strana povinna k náhradě škody.
Proti tomuto rozsudku podala žalovaná strana odvolání, v němž mimo jiné uplatňovala, že odpovědnost dráhy podle