Input:

6/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 6/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 4. ledna 2024,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA VYHLÁŠKY O PRAVIDLECH TRHU S ELEKTŘINOU
Čl. I
Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., vyhlášky č. 302/2020 Sb., vyhlášky č. 125/2021 Sb., vyhlášky č. 490/2021 Sb. a vyhlášky č. 404/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno e) zní:
„e) maximálním čtvrthodinovým odebraným výkonem nejvyšší střední hodnota činného výkonu odebraného z přenosové nebo distribuční soustavy za měřicí interval za zúčtovací období nebo za jeho část, pokud v průběhu zúčtovacího období došlo ke změně rezervovaného příkonu,“.
2. V § 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) maximálním čtvrthodinovým dodaným výkonem nejvyšší střední hodnota činného výkonu dodaného do přenosové nebo distribuční soustavy za měřicí interval za zúčtovací období nebo za jeho část, pokud v průběhu zúčtovacího období došlo ke změně rezervovaného výkonu,“.

Dosavadní písmena f) až x) se označují jako písmena g) až y).
3. V § 16 odst. 2 se slovo „Provozovatel“ nahrazuje slovy „Pokud je uzavřena smlouva o připojení a splněny podmínky připojení v ní sjednané, provozovatel“.
4. V § 16 odst. 2 písm. b) se slova „ , s výjimkou výroben připojených do odběrných míst zákazníků podle § 28 energetického zákona s nulovým rezervovaným výkonem“ zrušují.
5. V § 16a odst. 4 se číslo „10“ nahrazuje číslem „50“.
6. V § 16a odstavec 4 zní:
„(4) Pokud je v odběrném místě zákazníka připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, provozovatel distribuční soustavy registruje předávací místo výrobny elektřiny podle § 16b.“.
7. V § 16a odst. 5 se za slovo „typu“ vkládají slova „a kategorie“.
8. V § 16a odst. 7 se slova „s příznakem výrobna do 10 kW včetně podle odstavce 4“ nahrazují slovy „zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona,“.
9. V § 16a odst. 7 se slova „registruje předávacímu místu podle odstavce 4 věty druhé příznak