Input:

R 6/1953 (tr.); Garance

č. 6/1953 Sb. rozh. tr.
K pomeru skutkových podstát trestných činov neposkytnutia pomoci podľa §§ 227 a 228 tr. zák.
Vodičom dopravného prostriedku, ktorý môže byť páchateľom trestného činu neposkytnutia pomoci podľa § 228 tr. zák., je i osoba idúca na kole.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zo 7. februára 1952, 7 Tk 616/52.)
Obvinený idúc na kole zavinil srážku s iným bicyklistom, pri ktorej poškodený utrpel poranenie na hlave, oboch rukách a kolene a upadol do bezvedomia. Hoci obvinený videl, že poranený leží v bezvedomí na zemi, ušiel na kole s miesta činu. Poranený musel byť odvezený do nemocnice.
Okresný súd v Trnave uznal obvineného na podklade uvedeného zistenia vinným trestnými činmi ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 221 ods. 1 tr. zák. a neposkytnutia pomoci podľa § 227 ods. 1 tr. zák.
Krajský súd následkom odvolania okresného prokurátora zrušil napadnutý rozsudok vo výroku o vine obvineného trestným činom neposkytnutia pomoci podľa § 227 ods. 1 tr. zák. a uznal ho vinným trestným činom neposkytnutia pomoci podľa § 228 tr. zák.
Z odôvodnenia:
Okresný súd sa mýlil, keď neposkytnutie pomoci poškodenému v súdnej veci podradil pod ustanovenie § 227 tr. zák.
Pojmovým znakom zákonnej skutkovej podstaty podľa tohto ustanovenia je predovšetkým neposkytnutie pomoci takej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti. Pre odsúdenie pre tento trestný čin treba tedy zistiť, že bol človek v nebezpečenstve smrti a že to páchateľ vedel a napriek tomu mu úmyselne potrebnú pomoc neposkytol, poprípade, že si páchateľ uvedomil aspoň možnosť, že tu je človek v nebezpečenstve smrti, ale predsa aj pre tento prípad mu potrebnú pomoc