Input:

R 6/1951; Garance

č. 6/1951 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 273/1948 Sb., o úpravě uspokojení a určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy.
Lhůta, v níž mají věřitelé přihlásit své pohledávky, se počíná od uveřejnění vyhlášky v úředním listu a nikoliv od doručení vyhlášky věřiteli. Bylo-li toto doručení opomenuto, nemá to vliv na běh lhůty.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 29. března 1950. R I 117 49.)
V řízení o úpravě uspokojení a určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy odmítl krajský soud v Uherském Hradišti přihlášku pohledávky věřitele z těchto důvodů: Vyhláška o zahájení řízení byla v úředním listu uveřejněna 17. února 1949 s vyzváním, aby veškeré pohledávky byly přihlášeny ve lhůté 60 dnů pod ztrátou nároků proti navrhovateli (národnímu podniku). Lhůta k přihláškám tudíž skončila 18. dubna 1949, takže přihláška podaná po uplynutí této lhůty je opožděná a nelze k ní přihlížet.
Nejvyšší soud nevyhověl rekursu věřitelovu.
Z důvodů:
Jsou-li znárodněný podnik nebo jiná začleněná majetková podstata ke dni jejich převzetí národním podnikem předluženy, může národní podnik požádat soud, aby do výše obecné ceny aktiv předluženého podniku (předlužené podstaty) ke dni převzetí upravil uspokojení závazků, patřících k tomuto podniku (podstatě) a určil jejich splatnost, přihlížeje k hospodářským možnostem národního podniku (§ 5 a dekr. č. 100/1945 Sb. ve znění vyhlášky č. 116/1948 Sb.). K provedení tohoto ustanovení byl vydán zákon č. 273/1948 Sb., o úpravě uspokojení a určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy.
Řízení podle tohoto zákona se zahajuje podle § 3 odst. 1