Input:

R 59/1951; Garance

č. 59/1951 Sb. rozh. obč.
K prepisu vlastníctva nehnuteľnosti pri znárodnení majetku účastinnej spoločnosti nie je potrebné, ani aby vyhláška ministra priemyslu obsahovala výpočet znárodnených nehnuteľností, ani zvláštneho rozhodnutia ministra priemyslu o určení rozsahu znárodnenia (§4 ods. 5 dekr. č. 100/1945 Sb. v znení čl. II zák. č. 114/1948 Sb.).
(Rozhodnutie najvyššieho súdu zo 7. decembra 1950, Cz II 8 50.)
Najvyšší súd vyslovil na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú generálnym prokurátorom v pozemnoknižnej veci navrhovateľa D, národného podniku v Košiciach, o vklad vlastníckeho práva na nehnuteľnosti, že usnesením krajského súdu v Prešove ako súdu rekurzného z 20. júna 1949, č. R 104 49-4 zamietajúcim rekurz navrhovateľa proti usneseniu Okresného súdu v Humennom z 30. novembra 1948, č. d. 1453, 48, bol porušený zákon.
Z dôvodov:
D., národný podnik v Košiciach, podal na Okresný súd v Humennom žiadosť o vklad vlastníckeho práva na nehnuteľnosti, zapísané na Z-ské lesné hospodárstvo, úč. spol. v R., v pozemnoknižných zápisniciach kat. územia S. a kat. územia B. na tom základe, že nehnuteľnosti tieto patřily k majetkovej podstate národného podniku menovanej účastinnej spoločnosti, ktorá majetková podstata bola vyhláškou ministra priemyslu z 29. júla 1948, č. 1957 Ú. L. I, začlenená do D., národného podniku.
Okresný súd v Humennom usnesením z 30. novembra 1948 zamietol žiadosť z dôvodu, že nebola doložená listinou spôsobilou na pozemnoknižný prepis.
Krajský súd v Prešove usnesenie prvého súdu potvrdil, avšak len