Input:

R 57/1951; Garance

č. 57/1951 Sb. rozh. obč.
I ojedinělá podnapilost řidiče autobusu ve službě je důvodem k předčasnému zrušení pracovního poměru, třebas neměla následků.
Takovým důvodem jsou i hrubé urážky, jichž se zaměstnanec dopustil vůči ostatním zaměstnancům a které ohrožují kázeň v podniku, úspěšnou spolupráci zaměstnanců, klid, pořádek a plynulý provoz podniku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 11. října 1950, Co VIII 204/49.)
Žalobce byl zaměstnán jako řidič autobusu u Společnosti místních drah od 12. října 1945 do 30. března 1946, kdy byl ze služeb Společnosti předčasně propuštěn. Žalobce tvrdil, že k tomu propuštění došlo bezdůvodně a domáhal se žalobou, podanou proti Společnosti, zaplacení dalšího služného za dobu po 30. březnu 1946 ve výši 21.420 Kčs.
Okresní soud pro Ostravu-západ zamítl rozsudkem ze dne 26. června 1948 žalobu. Podle zjištění soudu řídil žalobce dne 23. února 1946 ve stavu podnapilosti autobus určený pro místní dopravu osob. Když mu tento poklesek vytkl jeho nadřízený, křičel naň: „Třeba jste kontrolor a já jen šofér, přesto se Vás nebojím“. Nato byl žalobce obeslán před disciplinární komisi, avšak k jednání se nedostavil. Disciplinární komisi poslal hrubý dopis, v němž označil vedoucí v podniku za lidi nečestné a neodpovědné, s nimiž má smutné zkušenosti, a uvedl, že nemá nejmenšího zájmu na jakýchkoli jednáních s lidmi podobného druhu. V dopise dále tvrdil, že má v den jednání disciplinární komise volno a je zaneprázdněn. Okresní soud spatřoval v tomto jednání žalobce důležitý důvod pro předčasné zrušení pracovního poměru bez výpovědi a zamítl proto žalobu o zaplacení dalšího služného.
Krajský soud v Ostravě nevyhověl žalobcovu odvolání. K otázce, zda je v tomto případě dán důvod k předčasnému zrušení pracovního poměru, uvedl: Soud prvé stolice zjistil toliko jeden případ opilství u žalobce. Avšak i tento ojedinělý případ je v souzené věci důvodem k předčasnému zrušení pracovního poměru žalobcova. Třeba tu totiž přihlédnout k povaze zaměstnání žalobcova, žalobce byl řidičem autobusu a byla mu tak svěřena hromadná doprava osob. Při výkonu takového povolání je obzvlášť třeba zachovávat střízlivost, neboť i jediný případ opilství může mít v zápětí nedozírné následky a způsobit