Input:

R 56/1950; Garance

č. 56/1950 Sb. rozh. obč.
Výrok rozsudku, v ktorom boly strane zastúpenej advokátom prisúdené čiastočné trovy sporu voči druhej strane, nevylučuje, aby si advokát dal podľa § 7 ods. 2 zákona č. 322/1948 Sb., o advokácii, určiť odmenu a výdavky voči vlastnej strane, ktorú v onom spore zastupoval.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 29. septembra 1949, R II 270/49, R II 271/49.)
Advokát zastupoval stranu vo spore, ktorý strana čiastočne vyhrála, a súd odsúdil odporcu nahradiť jej určitú sumu ako trovy zastúpenia v spore. Neskoršie advokát žiadal určenie odmeny a výdavkov voči strane, ktorú zastupoval. Uviedol, že tak robí so súhlasom tejto strany.
Okresný súd v Gelnici žiadosť zamietol s odôvodnením, že žiadateľovi boly už trovy právoplatne určené a