Input:

R 55/1950; Garance

č. 55/1950 Sb. rozh. obč.
Důvodem žaloby o obnovu podle § 530 odst. 1 č. 7 c. ř. s. mohou být i nové skutečnosti a důkazy, jimiž může být podstatně oslabena věrohodnost svědka, znalce nebo strany a posílena věrohodnost jiných osob slyšených k důkazu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 26. května 1949, Rv I 463/48.)
Žalobce A žaloval žalovaného B o náhradu zisku, který mu prý ušel tím, že jej B za okupace za pomoci dvou příslušníků SS přinutil, aby mu pronajal svou dílnu. Soud žalobě vyhověl a opřel svoje rozhodnutí o výpověď A, z níž zjistil, že při uzavírání nájemní smlouvy byli vedle smluvních stran přítomni dva příslušníci SS, kteří A donutili k uzavření smlouvy, a že dokonce jeden z nich – W – vlastnoručně doplnil originál smlouvy některými poznámkami.
B se nyní domáhá obnovy řízení a změny shora uvedeného rozsudku z důvodů § 530 odst. 1 č. 7 c. ř. s. a tvrdí, že výpověď A v základním sporu je nevěrohodná. Jako novou okolnost uvádí, že dodatky na smlouvě o pronájem nepsal W, a nabídl o tom důkaz listinou psanou nepochybně W a znalcem písma.
Bývalý krajský soud civilní v Praze obnovu řízení povolil a rozsudek vydaný v základním sporu zrušil.
Bývalý zemský soud v Praze k odvolání žalovaného žalobu o obnovu zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že nesprávnost výpovědi svědka, znalce nebo strany tvoří toliko speciální důvod obnovy podle § 530 odst. 1 č. 2 c. ř. s. V tomto případě však musí jít o křivou výpověď svědka nebo znalce, nebo o křivou přísahu strany, kterážto kvalifikace uvedených výpovědí musí být nadto zjištěna v trestním řízení, které skončilo pravomocným odsuzujícím nálezem. Nedošlo-li k odsouzení v trestním řízení, je předpokladem tohoto důvodu obnovy, aby se tak stalo toliko z jiných důvodů než pro nedostatek skutkové podstaty trestného činu nebo pro nedostatek důkazů. Nejsou-li splněny tyto podmínky, bude žaloba o obnovu odmítnuta pro nepřípustnost (§ 539 c. ř. s.). Nedostatek některé ze zákonných podmínek speciálního zákonného důvodu obnovy nemůže být obcházen použitím ustanovení § 530 odst. 1 č. 7 c. ř. s. K důvodu obnovy podle § 530 odst. 1 č. 7 c. ř. s. nestačí důkaz, který výpověď svědka nebo strany sice zeslabuje co do průvodní hodnoty, ale kde skutková podstata speciálního důvodu § 530 odst. 1 č. 2 c. ř. s. není naplněna. Je sice správné, že přednes strany o spolehlivosti nabídnutého i provedeného důkazu je přípustný (§ 178 c. ř. s.) a důsledně i důkaz o něm, avšak z toho ještě neplyne přípustnost obnovy v daném případě, neboť tato přípustnost je upravena striktními ustanoveními §§ 530 a násl. c. ř. s. Při důvodu obnovy podle § 530 odst. 1 č. 7 c. ř. s. může tedy jít totiž jen o přednes nebo důkaz týkající se přímo věci samé. O takový přednes a o takové důkazy v této věci nejde.
Nejvyšší soud k dovolání žalobce obnovil rozsudek prvého soudu.