Input:

R 55/1949 (tr.); Garance

č. 55/1949 Sb. rozh. tr.
Odebráním předmětů potřeby normálnímu oběhu a spotřebě ve smyslu § 1, odst. 1, písm. b) zák. č. 15/1947 Sb. je i skrytí a zadržení zboží, jež obchodník má ještě z doby předválečné.
Okolnost, že jde o zboží takového druhu, je nerozhodná i pro závěr, zda jeho odebráním normálnímu oběhu a spotřebě mohlo být či bylo ohroženo plynulé zásobování obyvatelstva předměty potřeby a zda se tak stalo značnou měrou.
/(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 10. června 1949, To 212/49.)
Okresní soud v Domažlicích uznal obžalovaného vinným přečinem černého obchodu podle § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. na podkladě zjištění, že obžalovaný jako majitel protokolované firmy skrýval a zadržoval od 24. února 1947 (t. j. od začátku účinnosti zákona o stíhání černého obchodu a podobných pletich č. 15/1947 Sb.) do 31. prosince 1948 zboží brašnářské, obuvnické a železářské v celkové ceně 958.888 Kčs. Toto zboží obžalovaný při soupisu prováděném podle směrnic ministerstva vnitřního obchodu z konce roku 1948 nepřihlásil, zboží bylo však dne 31. prosince 1948 objeveno orgány provádějícími kontrolu soupisu, a to v tajném skladišti, v bytě a ve sklepě. Zboží pocházelo částečně z posledních let, většinou však z doby dřívější, a to až z r. 1938. Nebylo zjištěno, že by obžalovaný byl z tohoto zboží něco prodával, a udržování tajného skladu mělo ten význam, že obžalovaný takto uchovával hodnotu peněz ve zboží přes výkyvy měnových opatření.
Okresní soud neshledal, že tímto jednáním obžalovaného bylo plynulé zásobování obyvatelstva zmíněnými předměty potřeby ohroženo značnou měrou, jak bylo žalováno, a to mimo jiné též proto, že šlo o zatajení starých zásob, s nimiž řízený trh nepočítal a počítat nemohl, protože o nich nevěděl.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce z výroku o vině, zrušil napadený rozsudek v tomto směru i ve výroku o trestu, uznal obžalovaného vinným zločinem černého obchodu podle § 4, odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb. a vyměřil nový trest.
Z důvodů:
Pod pojmem „odebrání předmětů