Input:

R 54/1953; Garance

č. 54/1953 Sb. rozh. obč.
Usnesení, jímž bylo podle § 325 odst. 3 o. s. ř. upuštěno od soupisu jmění na místě samém a od odhadu, není usnesením, které se týká toliko vedení řízení ve smyslu § 166 odst. 2 o. s. řM jímž není soud vázán; je proto proti němu stížnost přípustná (§ 190 o. s. ř.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 7. října 1952, 25 Ok 248/52.)
Státní notářství v Uhlířských Janovicích upustilo usnesením od soupisu jmění zůstavitelova na místě samém a od jeho odhadu. Toto rozhodnutí odůvodnilo tím, že z údajů dědiců je zřejmo, že jde toliko o osobní majetek zůstavitelův a dědicové žijí z výtěžku vlastní práce (§ 325 odst. 3 o. s. ř.). Pokud by snad údaji dědiců o ceně jmění patřícího do dědictví mohl být ohrožen zájem státu na poplatcích, bude toto nebezpečí odvráceno tím, že státní notářství přezkouší údaje dědiců o hodnotě majetku dotazem na místní národní výbor. Pro provedení odhadu a soupisu na místě samém nejsou ani předpoklady plynoucí ze zájmu dědiců, neboť ti nabyli věci každý jednou třetinou a nejsou proto ohroženi tím, že snad někteří z nich udali cenu nižší nebo vyšší.
Krajský soud ke stížnosti jednoho z dědiců změnil usnesení státního notářství tak, že se nařizuje soupis jmění na místě samém a jeho odhad.
Z odůvodnění:
Především nutno se zabývat otázkou, zda nejde o usnesení, které se týká toliko vedení řízení, jímž není soud vázán (§ 166 odst. 2 o. s. ř.), a proti němuž by proto vzhledem k ustanovení § 190 o. s. ř. nebyla přípustná