Input:

R 54/1952; Garance

č. 54/1952 Sb. rozh. obč.
Keď súd v reštitučnom konaní zistí, že navrhovateľ nie je štátoobčiansky spoľahlivý a tak že by reštitučný nárok podľa § 4 ods. 1 rešt. zák. v znení nov. zo zákona prislúchal štátu ako majetok konfiskovaný, má aj so zreteľom na § 1 ods. 1 o. s. p. z úradnej povinnosti vypočuť o nároku zástupcu štátu ako účastníka konania zo zákona (§ 5 o. s. p.)
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 11. januára 1952, Cz 1248/51.)
Okresný súd v Michalovciach vyhovel čiastočne reštitučnému návrhu a zaviazal odporcu, aby zaplatil navrhovateľovi ako náhradu škody, ktorú mu spôsobil tzv. arizovaním firmy, sumu 354.000 Kčs, opierajúc zrejme svoje rozhodnutie čo do oprávnenosti navrhovateľa na tento nárok o osvedčenie o národnej a politickej spoľahlivosti vydané okresným národným výborom.
Krajský súd v Prešove na sťažnosť podanú navrhovateľom zistil z listu Ministerstva Národnej bezpečnosti, že navrhovateľ zdržuje sa t. č. v cudzine bez povolenia a súhlasu československých úradov. Z toho usúdil, že navrhovateľ je podozrivý zo spáchania trestného činu opustenia republiky podľa § 95 tr. z. a že sa sám vyradil z budovateľskej práce nášho ľudu a preto usúdil, že u neho nie sú viac splnené podmienky na vyhovenie reštitučnému návrhu. Tým krajský súd nepriznal aktívnu legitimáciu navrhovateľovi na uplatnenie reštitučného nároku podľa § 1 ods. 1 zák. č. 128/1946 Sb. v znení zák. č. 79/1948 Sb. pre nedostatok jeho národnej, štátnej a ľudovodemokratickej spoľahlivosti a návrh zamietol. Pritom