Input:

54/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry, ve znění účinném k 1.7.1951 Garance

č. 54/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry, ve znění účinném k 1.7.1951
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 31. srpna 1945
o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
116/1949 Sb.
(k 1.7.1951)
nepřímo, změna kompetencí
88/1950 Sb.
(k 1.8.1950)
ruší § 10 (obecná derogační klausule)
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Podle tohoto dekretu se vyšetřují a zjišťují škody, které v době po 17. září 1938 utrpěli českoslovenští státní občané v obvodu zemí České a Moravskoslezské nebo v cizině na životě, těle nebo na zdraví (usmrcením, vězněním, internováním, deportováním, zlým nakládáním a pod.) nebo odcizením, zavlečením mimo státní území, zabráním, zničením, poškozením nebo jinakou ztrátou věcí movitých nebo nemovitých anebo jiným způsobem (na výdělku, důchodu a pod.), jestliže tyto škody byly způsobeny
a) jakýmkoli válečným činem nebo jinakým opatřením některé válčící strany, jejích bojových jednotek nebo příslušníků,
b) při dočasné okupaci území republiky Československé orgány okupačních států nebo orgány jednajícími z jejich příkazů, persekucí z důvodů politických, národních nebo rasových, nebo
c) teroristickými akcemi organisací státu nepřátelských nebo osob veřejně nebezpečných.
(2) Za týchž předpokladů se vyšetřují a zjišťují také škody způsobené právnickým osobám nebo jiným souborům osob a majetkovým podstatám, jejichž sídlo je v obvodu zemí České nebo Moravskoslezské.
§ 2.
(1) Při ocenění škody hledí se ke škodě, která skutečně vznikla a byla způsobena skutečnostmi uvedenými v § 1, odst. 1.
(2) Škody majetkové oceňují se zpravidla podle pořizovací ceny věci v den účinnosti tohoto dekretu; nelze-li takto určiti majetkovou škodu, je vzíti za základ obecnou cenu v době, kdy se škoda stala.
(3) Pro ocenění jiných škod jest zpravidla směrodatnou výše zákonného nároku na náhradu v takovém nebo obdobném případě podle předpisů platných v den účinnosti tohoto dekretu.
(4) Podrobné směrnice pro ocenění těchto škod vydá ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.
§ 3.
(1) Soupis a vyšetřování škod provádějí okresní národní výbory.
(2) Okresní národní výbor, příslušný podle § 6, odst. 2 k přijetí přihlášky, předloží do 10 dnů po uplynutí lhůty, uvedené v § 6, odst. 3, jeden stejnopis přihlášek u něho podaných po provedení nezbytného předběžného přezkoumání podle směrnic ministerstva vnitra přímo Státnímu úřadu statistickému.
§ 4.
(1) O přihlášených škodách provede okresní národní výbor potřebné šetření, zejména řízení důkazní. Vyšetřené přihlášky (druhý stejnopis) s doklady (§ 7, odst. 3) předloží okresní národní výbor i s přehledným výkazem zemskému národnímu výboru.
(2) Zjištění škod přísluší smíšeným komisím (§ 5).
(3) Zemský národní výbor přikáže přihlášky (odstavec 1) příslušným smíšeným komisím.
(4) Smíšená komise zařídí podle potřeby nutné doplnění šetření, načež zjistí v každém jednotlivém případě škodu podle ustanovení § 2 a zapíše svůj posudek do přihlášky. Posudek komise se straně nesděluje.
§ 5.
(1) Smíšené komise (dále komise) zřídí se u zemských národních výborů. Práce spojené s činností komisí obstarává zemský