Input:

R 53/1951 (tr.); Garance

č. 53/1951 Sb. rozh. tr.
K výkladu skutkových podstat opilství podle §§ 186 a 187 odst. 1 al. 1 tr. zák. a jejich vzájemného poměru.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze 7. února 1951, 3 Tk 41/51.)
Okresní soud v Dobrušce uznal obviněného krejčovského dělníka vinným trestnými činy opilství podle §§ 186 a 187 odst. 1 al. 1 tr. zák. spáchanými tím, že se obviněný, který je v opilosti náchylný k výtržnostem, opil do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustil schvalování trestného činu (§ 169 odst. 1 tr. zák.).
Krajský soud vyhověl odvolání obviněného potud, že zrušil výrok o vině trestným činem opilství podle § 187 odst. 1 al. 1 tr. zák. a tento výrok z rozsudku vypustil. V důsledku toho zrušil i výrok o trestu, vyměřil však trest v téže výši.
Z důvodů:
Odvolatel nenapadá výrok rozsudku, jímž byl uznán vinným trestným činem opilství podle § 186 tr. zák. Odvolací soud souhlasí se závěrem rozsudku, že výroky, které obviněný na ulici před řadou lidí pronesl, spadají podle svého obsahu a smyslu pod skutkovou podstatu schvalování trestného činu podle § 169 odst. 1 písm. a), b) tr. zák., že však obviněný tímto trestným činem nemůže být uznán vinným, protože byl nepříčetný pro úplnou opilost a není tu žádných důkazů, že by obviněný již při požívání alkoholu byl měl úmysl spáchat zmíněný skutek. Správný je též další závěr okresního soudu, že obviněný tím, že se opil do nepříčetnosti, v níž pak pronesl výše zmíněné a zhodnocené výroky, naplnil skutkovou podstatu trestného činu opilství podle § 186 tr. zák., trestného podle druhé trestní sazby v tomto zákonném ustanovení uvedené. Třeba dodat, že slovy „se dopustí trestného činu“ nutno tu rozumět souhrn znaků některého trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákona, ovšem ale s výjimkou zavinění, neboť tu jde přece o čin spáchaný pachatelem ve stavu nepříčetnosti.
Bylo též zjištěno, že obviněný občas požívá nadměrně alkoholické nápoje a pak v alkoholickém opojení tropívá různé nepřístojnosti, vyvolává hádky a rvačky atd. Obviněný ovšem také věděl, že je v opilosti náchylný k takovým výtržnostem. Protože se obviněný za těchto okolností opil, uznal ho okresní soud vinným též trestným činem opilství podle § 187 odst. 1 al. 1 tr. zák. Tomuto výroku odporuje obviněný tvrzením, že za své pití v den činu je takto neprávem trestán dvakrát.
Odvolání je v tomto směru důvodné. Skutkové podstaty opilství podle §§ 186 a 187 odst. 1 al. 1 tr. zák. jsou si podobné tím, že v obou případech spočívá trestná činnost v požívání alkoholických nápojů. U § 187 odst. 1 al. 1 tr. zák. plyne jasně ze zákona, že k naplnění této skutkové podstaty není třeba, aby pachatel v opilosti nějakou výtržnost provedl; stačí, že se obviněný opije, ač je v opilosti k výtržnostem náchylný a