Input:

R 52/1950; Garance

č. 52/1950 Sb. rozh. obč.
Došlo-li ke změně opatrovancova pobytu tím, že byl umístěn v ústavu, je to důvodem k přenesení příslušnosti ve věd opatrovnické podle § 34 zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, na soud, v jehož obvodu je ústav.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 22. září 1949, Nc XXII 15/49.)
Okresní soud ve Voticích přenesl podle § 34 zák. č. 319/1948 Sb. opatrovnictví na okresní soud civilní v Praze z toho důvodu, že opatrovanec zbavený svéprávnosti byl umístěn v ústavu v Praze.
Okresní soud civilní v Praze neuznal svou příslušnost k vedení opatrovnictví. V důvodech svého rozhodnutí uvedl: Pojem bydliště (pobytu) podle § 34 zák. č. 319/1948 Sb. předpokládá, že osoba z vlastního rozhodnutí nebo – je-li nesvéprávná –z rozhodnutí zákonného zástupce bydlí (pobývá) na určitém místě s úmyslem tam trvale nebo delší dobu setrvat. Pobyt v léčebném ústavu proto nespadá pod pojem pobytu ve smyslu tohoto zákonného ustanovení, neboť postrádá této náležitosti. V souzené věci není přenesení příslušnosti na okresní soud civilní v Praze vhodné též z toho důvodu, že opatrovník nesvéprávného bydlí v obvodu okresního soudu ve Voticích. Povede-li tedy nad nesvéprávným opatrovnictví i nadále okresní soud ve Voticích, bude tím napomoženo účinnému vykonávání ochrany, neboť opatrovník snáze zakročí u svého obecného soudu než u poměrně vzdáleného soudu zdejšího.
Okresní soud ve Voticích předložil věc krajskému soudu v Praze k rozhodnutí o záporném kompetenčním konfliktu podle § 47 j. n.
Krajský soud vyslovil, že příslušný k dalšímu vedení opatrovnictví je Okresní soud civilní v Praze.
Důvody:
Soud nesouhlasí s názorem okresního soudu civilního v Praze, že by k vedení opatrovnictví byl i nadále příslušným okresní soud ve Voticích.
Ust. § 34