Input:

51/1951 Sb., Vyhláška o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.) sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951 Garance

č. 51/1951 Sb., Vyhláška o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.) sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 5 července 1951
o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30 října 1947 (č 59/1948 Sb), sjednaného v Torquay dne 21 dubna 1951
Podle § 1 zákona č 66/1949 Sb, o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 3 července 1951 a se souhlasem prezidenta republiky provádí se protokol ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu, sjednaný v Torquay dne 21 dubna 1951 předtím, než s ním vysloví souhlas Národní shromáždění, vůči všem dosavadním smluvním stranám Všeobecné dohody a všem státům, které podle platných smluv mají nárok na nejvyšší výhody v oboru cla v republice Československé, a to ode dne 8 července 1951 Toto ustanovení se týká též přílohy A (listina X - Československo) protokolu, která obsahuje smluvní celní sazby, sjednané pro dovoz do Československa.
Ministr zahraničních věcí oznámí vyhláškou ve Sbírce zákonů rozšíření platnosti protokolu na jiné státy.
Kdyby některé přistupující státy v protokolu uvedené se nestaly ve stanovené lhůtě smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu, může ministr financí v dohodě s ministry zahraničních věcí a zahraničního obchodu vyhlásit podle článku 4 protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednaného v Torquay vyhláškou ve Sbírce zákonů odvolání celních slev s nimi sjednaných.
Protokol byl sjednán v jazyce anglickém a francouzském Původní text v obou jazycích byl vydán Organizací Spojených národů a vyšel v New Yorku.
V příloze této vládní vyhlášky se protokol uveřejňuje v původním znění anglickém a francouzském a v českém překladě Listina X - Československo, tvořící jeho přílohu, se vyhlašuje v původním znění anglickém a v českém překladě.
Podpis Československa byl učiněn s výhradou, že neznamená ani přímé ani nepřímé uznání západního Německa a jižní Korey a jejich právní schopnosti k protokolu přistoupit.
Tento protokol se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů na str 5.
Zápotocký v r
Příloha
Protokol
k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednaný v Torquay
Vlády, které jsou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu ke dni, jenž je datem tohoto protokolu (v dalším „nynější smluvní strany“ resp „Všeobecná dohoda“), vlády REPUBLIKY RAKOUSKÉ, FEDERÁLNÍ REPUBLIKY NĚMECKÉ, REPUBLIKY KOREJSKÉ, PERU, REPUBLIKY FILIPÍNSKÉ A REPUBLIKY TURECKÉ (v dalším „přistupující vlády“) a VÝCHODNÍ REPUBLIKY URUGUAY, která může přistoupit k Všeobecné dohodě v rámci Protokolu o přístupu sjednaného v Annecy v souhlase s rozhodnutím SMLUVNÍCH STRAN z 9 listopadu 1950 (v dalším „Uruguay“),
BEROUCE V ÚVAHU výsledky jednání ukončených v Torquay,
DOHODLY SE prostřednictvím svých zástupců na těchto ustanoveních:
1 (a) S výhradou ustanovení tohoto protokolu každá z přistupujících vlád, o jejímž přístupu bylo rozhodnuto podle článku XXXIII Všeobecné dohody, uvede ode