Input:

R 51/1951 (tr.); Garance

č. 51/1951 Sb. rozh. tr.
Urážka se stala „pro výkon pravomoci veřejného činitele“ i tehdy, když urážlivý výrok nebyl pronesen ve vztahu k určitému opatření veřejného činitele, ale jen všeobecně k výkonu jeho pravomoci vůbec.
Odsouzení pro trestný čin opilství podle § 187 odst. 1 al. 1 tr. zák. nevylučuje podřadění činu, kterého se pachatel v podnapilosti dopustil, podle jeho obsahu pod tu kterou skutkovou podstatu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 15. února 1951, To I 860/50.)
Obviněný, který se po znárodnění své stavitelské firmy stal kalkulantem československých stavebních závodů, se již několikrát opil a pak tropil výtržnosti. Když byl v jednom takovém případě ostatními hosty večer v hostinci napomenut, hrubě jim odpovídal a na náhodou přítomného újezdního tajemníka, kterého obviněný znal a který se rovněž nad jeho chováním pozastavil, se osopil slovy, aby ,,se do toho nepletl, že tento mizerný újezdní tajemník se tu fláká a že si za svou mizernou práci svůj měsíční plat nezaslouží, kdežto on – obviněný – ano“.
Okresní soud v Dobrušce uznal obviněného vinným trestným činem útoku proti skupinám obyvatelů podle § 118 odst. 3 tr. zák., spáchaným tím, že uvedeným výrokem veřejné popuzoval k zášti proti jednotlivci proto, že tento je stoupencem lidově demokratického řádu, a trestným činem opilství podle § 187 odst. 1 al. 1 tr. zák., který spáchal tím, že se opil, ač je v opilosti náchylný k výtržnostem.
Krajský soud vyhověl odvolání obviněného potud, že zrušil výrok o vině trestným činem útoku proti skupinám obyvatelů podle § 118 odst. 3 tr. zák. a uznal obviněného vinným trestným činem urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák., ve směru výroku o vině trestným činem opilství podle § 187 odst. 1 al. 1 tr. zák. však jeho odvolání zamítl. Zároveň zrušil též výrok o trestu a vyměřil trest znovu s přihlédnutím k odvolání obviněného.
Z důvodů:
Odvolání je důvodné potud, pokud namítá, že zjištěný výrok obviněného nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu útoku proti skupinám obyvatelů podle § 118 odst. 3 tr. zák. K tomu by bylo třeba, aby pachatel veřejně popuzoval k násilnému nebo jinému nepřátelskému jednání nebo k zášti proti jednotlivci pro jeho národnost, rasu nebo náboženství anebo pro to, že je bez vyznání nebo stoupencem lidově demokratického řádu. Avšak okolnosti případu, za kterých byl výrok pronesen, ani jeho obsah a smysl neposkytují podkladu pro závěr, že by obviněný byl zjištěným výrokem napadl újezdního tajemníka z některého z těchto důvodů, zejména snad pro to, že napadený je – jak v tomto směru uvádí okresní soud – stoupencem lidově demokratického řádu. Odvolací soud nepřehlíží, že pachatel byl dříve samostatným podnikatelem, jehož podnik byl znárodněn. Obviněný se však zapojil do práce jako schopný pracovník, jehož pracovní morálka je velmi dobrá, a ani jinak nevyšly najevo skutečnosti, z nichž by bylo lze usoudit, že by obviněný byl útočil na újezdního tajemníka právě pro jeho kladný poměr k lidově