Input:

R 51/1950; Garance

č. 51/1950 Sb. rozh. obč.
Ustanovením § 34 zákona č. 319/1948 Sb. je derogováno i ustanovení § 109, 109a j. n. a stanovena nová příslušnost ve věcech poručenských a opatrovnických v zájmu účinného výkonu ochrany osob nesvéprávných.
K vedení opatrovnictví osoby umístěné v ústavě pro duševně choré je proto příslušný okresní soud, v jehož obvodě je ústav.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 17. listopadu 1949, Nd 11013/49.)
Okresní soud v Aši vedl opatrovnictví nad nezletilým choromyslným, který měl bydliště v Aši. V červenci 1949 byl nezletilý dán do ústavu pro choromyslné v Dobřanech a okresní soud v Aši opatrovnické spisy postoupil okresnímu soudu v Přešticích.
Okresní soud v Přešticích odepřel opatrovnictví převzít a odůvodnil své rozhodnutí tím, že k změně pobytu nedošlo ze svobodné vůle. Okresní soud v Aši spor o příslušnost předložil podle § 36 zák. č. 319/1948 Sb. k rozhodnutí nejvyššímu soudu.
Nejvyšší soud uznal příslušným okresní soud v Přešticích.
Z důvodů:
Dosavadní ustanovení §§ 109 a 109a j. n. byla doplněna ustanovením § 34 zák. č. 319/1948 Sb., podle něhož poručenský nebo opatrovnický soud přenese svou příslušnost ve věci poručenské nebo opatrovnické na soud nového bydliště nebo pobytu poručence nebo opatrovance, jakmile se doví o změně bydliště nebo pobytu. Ustanovením tím byla nahrazena ustanovení § 111 odst. 1 a 2 j. n. výslovně zrušená § 142 č. 8 zák. č. 319/1948 Sb. Změna příslušnosti závisí nyní