Input:

R 50/1956 (tr.); Garance

č. 50/1956 Sb. rozh. tr.
Ak súd zistí, že podmienečne odsúdený v skúšobnom čase nevedie riadny život pracujúceho človeka, môže rozhodnúť, že sa podmienečne odložený trest vykoná aj keď skúšobný čas ešte neuplynul.
Vyhýbanie sa plneniu zákonnej vyživovacej povinnosti v skúšobnom čase a rovnako tak iné zavinené neplnenie takej povinnosti aj keď nie je zvlášť stíhané ako trestný čin podľa § 210 tr. zák., znamená, že podmienečne odsúdený nevedie v skúšobnom čase riadny život pracujúceho človeka, a môže byť dôvodom na rozhodnutie, že sa podmienečne odložený trest vykoná, a to napriek tomu, že nebolo odsúdenému rozsudkom uložené, aby v skúšobnom čase podľa svojich síl nahradil ako škodu, ktorú trestným činom spôsobil, dlžné výživné.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. januára 1956, 2 Tz 219/55.)
Obvinený bol právoplatným rozsudkom Ľudového súdu v Považskej Bystrici odsúdený pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 210 ods. 1 tr. zák. na 4 mesiace odňatia slobody podmienečne na skúšobný čas 1 roka. Trestný čin záležal v tom, že obvinený nestaral sa o svoje dieťa, hoci mal príslušný zárobok, a tak dlhoval do vyhlásenia rozsudku sumu 1416 Kčs, napriek tomu, že bol súdom v občianskoprávnom konaní uznaný povinným platiť na úhradu osobných potrieb tohto dieťaťa 400 Kčs mesačne.
Ľudový súd v Považskej Bystrici uznesením rozhodol, že trest uložený odsúdenému hore uvedeným rozsudkom sa vykoná (§ 27 ods. 1 tr. zák.). Ľudový súd svoje zistenie, že odsúdený neplnil vyživovaciu povinnosť ani v skušebnom čase a že sa vyhýba práci a vystúpil z pracovného pomeru u štátnych majetkov iste preto, aby maril exekučné uspokojenie nárokov svojho dieťaťa na výživné, oprel o súhlasnú zprávu ÚOM a OOVB (oznamujúce iba, že niekedy vo februári 1954 odsúdený svojmu známemu oznámil, že sa mu doterajšia práca nepáči a že chce odísť do Čiech). Ďalej oprel ľudový súd svoje zistenie o výpoveď manžela poručníčky dieťaťa, ktorý uviedol, že odsúdený o dieťa sa nestará a na vyživovaciu povinnosť neprispieva, hoci ako neskoršie bolo zistené, obvinený v skúšobnom čase zasielal úradovni mládeže vyživovacie príspevky v celkovej sume cez 3000 Kčs.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil uznesenie ľudového súdu a tomuto súdu nariadil, aby vec znova pre jednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona