Input:

R 50/1955 (tr.); Garance

č. 50/1955 Sb. rozh. tr.
Jestliže soud druhé stolice změní ve prospěch stěžovatele usnesení, jímž bylo rozhodnuto o povinnosti více spoluobviněných k náhradě nákladů trestního řízení, z důvodu, který prospívá také spoluobviněným, kteří stížnost nepodali, změní (za použití analogie § 196 odst. 3 tr. ř.) usnesení také ve prospěch těchto spoluobviněných.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 22. prosince 1955, 5 To 180/54.)
Krajský soud v Praze usnesením rozhodl, že obvinění A, B a C, kteří byli pravomocně odsouzeni rozsudkem bývalého státního soudu ve znění rozhodnutí nejvyššího soudu, jsou povinni nahradit náklady trestního řízení zálohované státem, při čemž stanovil, že náklady trestního řízení u soudu první stolice, které nelze oddělit, je každý z nich povinen nahradit jednou jedenáctinou, neoddělitelné náklady odvolacího řízení pak obvinění B a C každý jednou pětinou. Krajský soud takto rozhodl, ačkoliv o těchto nákladech rozhodl před tím již státní soud, avšak nedoručil obviněným A ,B a C usnesení o tom.
Nejvyšší soud ke ztížnosti A zrušil usnesení krajského soudu v celém rozsahu a krajskému soudu uložil, aby všem třem spoluobviněným A, B a C doručil s poučením o opravných prostředcích usnesení bývalého státního soudu, jímž už bylo rozhodnuto o povinnosti těchto obviněných k náhradě nákladů trestního řízení.
Z