Input:

R 50/1950; Garance

č. 50/1950 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 44/1928 Sb., o ochrane nájemníků, ve znění vyhlášky ministra sociální péče č. 62/1934 Sb.
Vlastník domu, který v něm bydlí, může se domáhat uvolnění jiného bytu v témž domě pro sebe výpovědí z důvodu § 1 odst 2 č. 12 a § 2 odst. 1 vl. nař. č. 248/1941 Sb., nikoliv však výpovědí z důvodu § 1 odst. 2 č. 10.
Všeobecným výpovědním důvodem (§ 1 odst 1) může být jen okolnost, která se svou závažností rovná zvlášť vypočteným důvodům výpovědním a není s nimi v kolisi.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 11. května 1949, R XVIII 46/49.)
Vypovídající strana je vlastnicí domku o třech obytných místnostech, z nichž jednu obývá odpůrce. Vypovídající strana navrhla, aby jí soud udělil souhlas k výpovědi odpůrce z této místnosti, a jako důvod k výpovědi uplatnila okolnost, že vypovídaný ji hrubě uráží, najatou místnost znečišťuje a poškozuje. Dále uvedla, že tuto místnost potřebuje pro sebe, poněvadž ostatní místnosti domku, jež obývá, jí nedostačují, neboť v nich bydlí s jiným nájemníkem a jeho rodinou.
Okresní soud v Brandýse nad Labem návrh zamítl.
Krajský soud nevyhověl rekursu vypovídající strany.
Z důvodů:
Vypovídající strana opřela svůj návrh na svolení k výpovědi jednak o skutečnosti, které tvoří skutkovou podstatu výpovědního důvodu podle § 1 odst. 2 č. 6 zákona o ochraně nájemníků, jednak o skutečnosti, které by mohly založit výpovědní důvod podle § 1 odst. 2 č. 10 nebo č. 12 téhož zákona, a konečně o všeobecný důležitý důvod výpovědní podle § 1 odst. 1 uved. zákona.
Nebylo osvědčeno, že by vypovídaný byt znečišťoval anebo ničil a nepochybil proto prvý soud, když uznal, že výpovědní důvod podle § 1 odst. 2 č. 6 zákona o ochraně nájemníků není dán. Pokud jde o výpovědní důvody § 1 odst. 2 č. 10 a 12 téhož zákona, doličuje je vypovídající strana nutnou potřebou odpůrcovy místnosti tím, že je nemocná a potřebuje klid, který nemá ve vlastním bytě, v němž bydlí společně s ní též rodina dalšího nájemníka s malým děckem. Výpovědní důvod podle č. 10 uvedeného ustanovení může s úspěchem uplatňovat vlastník domku o jednom anebo dvou bytech jen tehdy, nabyl-li vlastnictví domku před 31. prosincem 1938 a chce-li se do domku nastěhovat natrvalo. Nemůže ho však úspěšně použít vlastník, který již sám v domku bydlí, třebas je jeho byt nedostatečný. Není-li jeho byt v domku přiměřený, může použít (i při domku s dvěma byty) výpovědního důvodu podle č. 12 uvedeného ustanovení. Podmínkou však tu je, že vlastnictví domku bylo nabyto