Input:

16/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 16/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 19. ledna 2024,
kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 218/2021 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003 Sb., vyhlášky č. 202/2007 Sb., vyhlášky č. 315/2007 Sb., vyhlášky č. 168/2009 Sb., vyhlášky č. 457/2009 Sb., vyhlášky č. 438/2011 Sb., vyhlášky č. 322/2013 Sb., vyhlášky č. 384/2017 Sb., vyhlášky č. 222/2021 Sb., vyhlášky č. 516/2021 Sb., vyhlášky č. 339/2023 Sb. a vyhlášky č. 383/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „a restrukturalizačních“.
2. V § 6 odst. 2 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní:
„u) úkony v restrukturalizačním řízení s výjimkou jednání a rozhodnutí o
1. jmenování restrukturalizačního správce,
2. odvolání restrukturalizačního správce z funkce,
3. ukončení výkonu funkce restrukturalizačního správce,
4. návrhu na vyhlášení všeobecného moratoria,
5. návrhu na vyhlášení individuálního moratoria,
6. návrhu na provedení předběžného přezkumu spornosti pohledávky,
7. návrhu na potvrzení restrukturalizačního plánu,
8. skončení preventivní restrukturalizace,
9. návrhu na zrušení