Input:

5/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 5/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 28. prosince 2023,
kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb., vyhlášky č. 277/2021 Sb., vyhlášky č. 223/2022 Sb. a vyhlášky č. 405/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:
„r) pravidla a podmínky pro poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu.“.
2. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „zásobníku plynu,“ vkládají slova „hraničním bodu zásobníku plynu,“.
3. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) hraničním bodem zásobníku plynu - hraniční předávací místo mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou sousedního státu.“.
4. V § 3 odst. 2 se za slova „plynu a přepravní soustavou“ vkládají slova „ , předávacích míst mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou sousedního státu“.
5. V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) hraničním bodům zásobníků plynu ve spolupráci s provozovatelem zásobníku plynu poskytujícím službu přeshraničního využití zásobníku plynu a dotčeným provozovatelem přepravní soustavy sousedního vstupně-výstupního systému.“.
6. V § 30 odst. 2 písm. d) se slova „rozdílu mezi výší rezervované kapacity subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem v tomto bodě a podanou nominací“ nahrazují slovy „výše podané nominace“.
7. V § 30a odst. 5 se slova „ , nejvýše však 50 % přepravní kapacity rezervované smlouvou o službě přepravy plynu“ zrušují.
8. V § 50 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) V případě zásobníku plynu umožňujícího poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu se převod plynu uskutečňuje pouze mezi stavovými podúčty českého vstupně-výstupního systému nebo mezi stavovými podúčty sousedního vstupně-výstupního systému. Odstavec 9 se použije pouze pro stavové podúčty českého vstupně-výstupního systému.“.
9. V § 52 odst. 3 se slova „celé m3 nebo kWh nebo kWh/den“ nahrazují slovy „celé m3, kWh, kWh/den, MWh nebo MWh/den“.
10. V § 59 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu umožňujícího poskytnutí služby přeshraničního využití zásobníku plynu se odstavce 1 až 4 použijí pouze pro stavové podúčty českého vstupně-výstupního systému.“.
11. V nadpisu § 60 se slova „při omezení nebo přerušení uskladňování plynu“ zrušují.
12. V § 60 odst. 1 se za slova „uskladňování plynu“ vkládají slova „podle § 60 odst. 1 písm. f) energetického