Input:

R 49/1950; Garance

č. 49/1950 Sb. rozh. obč.
Či nájomný pomer podlieha ochrane zákona a teda či žalujúca strana mohla dať súdnu výpoveď, je otázkou hmotnoprávnou a preto námietka v tomto smere vznesená nie je sporu prekážajúcou námietkou, ale námietkou meritórnou.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 19. septembra 1949, R H 331/49.)
Žalobca dal žalovanému súdnu výpoveď zo šopy, maštale a dvora. Žalovaný okrem iného namietal, že tieto objekty podliehajú ochrane nájomníkov dľa § 10 nar. č. 54/1946 Sb. n. SNR.
Okresný súd v Trenčíne spor pre sporu prekážajúcu okoľnosť podľa § 180 bod 1 a v smysle § 182 OSP zastavil. V dôvodoch uviedol, že podnik žalovaného treba považovať za malú prevodzovňu podliehajúcu ochrane podľa § 10 nar. č. 54/1946 Sb. n. SNR a že výpoveď z objektov chránených podľa cit.