Input:

R 48/1950; Garance

č. 48/1950 Sb. rozh. obč.
Ustanovení § 37 zákona č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, se vztahuje i na byty v podnájmu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 23. června 1949, R II 351/49.)
Okresní soud civilní v Brně zamítl návrh na povolení exekuce vyklizením bytu daného do podnájmu, ježto vymáhající strana nepředložila potvrzení podle § 37 zák. č. 138/1948 Sb.
Krajský soud nevyhověl rekursu vymáhající strany, v němž tato dovozovala, že § 37 uved. zákona se nevztahuje na byty v podnájmu.
Z důvodů:
Působnost zákona č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, není omezena toliko na byty, jichž užívá nájemce sám, ale jeho působnost se vztahuje i na byty,