Input:

R 47/1953; Garance

č. 47/1953 Sb. rozh. obč.
K výkladu § 89 ods. 5 zákona o národnom poistení.
Príjmom z iného prameňa (§ 89 ods. 5 zák. o národnom poistení) zabezpečujúcim výživu, vedľa príjmu z právneho nároku, treba rozumieť každý príjem navrhovateľa bez zreteľa na to, či má navrhovateľ naň právny nárok alebo nie.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. novembra 1952, Cz 549/52.)
Okresný súd v Žiline priznal navrhovateľke celý sociálny dôchodok. Zistil, že 61ročná navrhovateľka je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav neschopná na akúkoľvek zárobkovú činnosť, teda že je invalidná podľa § 63 ods. 5 zák. o nár. poist. a že je potrebná, keďže nemá príjmy, zabezpečujúce jej výživu, z vlastného majetku, z iného prameňa alebo právneho nároku a tak má nárok na celý sociálny dôchodok.
Slovenský úrad dôchodkového zabezpečenia napadol tento rozsudok odvolaním a namietal, že navrhovateľka býva bezplatne u sestry, a tým ušetrí na nájomnom prinajmenej 100 Kčs mesačne, takže jej nárok na sociálny dôchodok je zákonompdôvoďnený len po výšku 600 Kčs mesačne.
Krajský súd odvolaniu nevyhovel. Zistil, že navrhovateľka býva bezplatne u sestry, ale nemá právny nárok na toto bývanie; také dobrovoľné poskytovanie bezplatného bývania, závislé od dobrej vôle poskytujúcej osoby, nemožno podľa názoru krajského súdu zaradiť medzi pramene úhrady osobných potrieb v smysle ustanovení § 89 ods. 5 zák. o nár. poist.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona, že rozsudkom krajského súdu bol porušený zákon.
Z dôvodov:
Podmienkou pre priznanie sociálneho dôchodku je okrem iného aj potrebnosť osoby domáhajúcej sa tohto dôchodku (§89 ods. 1 zák. o nár.