Input:

č. 4583/2024 Sb. NSS; Veřejné zakázky: nepodstatná změna závazku ze smlouvy při dodržení limitů de minimis Garance

č. 4583/2024 Sb. NSS
Veřejné zakázky: nepodstatná změna závazku ze smlouvy při dodržení limitů de minimis
k § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v textu jen „ZZVZ“)
čl. 72 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (v textu jen „směrnice 2014/24/EU“)
k § 14e odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Nemění-li provedená změna závazku ze smlouvy celkovou povahu veřejné zakázky a je-li současně hodnota této změny nižší než stanovené limity de minimis (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), nejedná se o podstatnou změnu smlouvy podle § 222 odst. 3 téhož zákona, což odpovídá čl. 72 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a smyslu a účelu zavedení limitů de minimis evropským zákonodárcem, jejichž dodržení nevyvolává nutnost provádět nové zadávací řízení. Taková změna tedy nepředstavuje porušení povinností stanovených zákonem odůvodňující nevyplacení části dotace postupem dle § 14e odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2024, čj. 6 Afs 9/2023-31)
Věc: Město Sedlčany proti Ministerstvu pro místní rozvoj o nevyplacení části dotace, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný poskytl žalobci dotaci k financování projektu „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ ve výši 45 000 000 Kč. Na základě výsledku administrativního ověření žádosti o platbu nebyla žalobci opatřením poskytovatele dotace vyplacena část dotace ve výši 11 249 841 Kč (postupem dle § 14e odst. 1 rozpočtových pravidel) s odůvodněním, že žalobce porušil povinnosti stanovené v ZZVZ. Proti opatření o nevyplacení části dotace podal žalobce námitky, o kterých rozhodla ministryně pro místní rozvoj rozhodnutím ze dne 31. 8. 2020 tak, že opatření poskytovatele dotace shledala oprávněným.
Žalobce jako příjemce dotace a zadavatel veřejné zakázky na stavební práce vybral v zadávacím řízení vítězného dodavatele a uzavřel s ním smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Následně s ním na základě vypracovaného znaleckého posudku uzavřel dodatek ke smlouvě, kterým byla zvýšena cena díla ze 43 928 760 Kč (bez DPH) na 50 386 149 Kč (bez DPH), tedy přibližně o 14,7 %. Důvodem pro uzavření dodatku navyšujícího cenu plnění byl rok trvající přezkum zadávacího řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Následkem toho došlo k odložení termínu plnění díla, což zapříčinilo, že v mezidobí došlo ke změně cenových hladin ve stavebnictví.
Ministryně pro místní rozvoj poukázala na čl. 7 zadávací dokumentace umožňující překročit výši ceny za podmínek stanovených návrhem smlouvy o dílo, který byl přílohou zadávací dokumentace a dle kterého byla sjednaná cena nejvýše přípustnou a mohla být změněna pouze pokud v průběhu plnění došlo ke změnám právních předpisů majících vliv na nárůst ceny a dále ve vazbě na změnu sazby DPH (čl. 5.5.1 návrhu smlouvy).
Uzavření dodatku navyšujícího cenu plnění ministryně