Input:

č. 4569/2024 Sb. NSS, Policie České republiky: poučení o právu odepřít poskytnutí kamerového záznamu z vozidla Garance

č. 4569/2024 Sb. NSS
Policie České republiky: poučení o právu odepřít poskytnutí kamerového záznamu z vozidla
k § 13 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (v textu jen „zákon o policii“)
Vyzve-li policista v rámci šetření přestupku před zahájením správního řízení účastníka nehody k poskytnutí kamerového záznamu z jeho vozidla, aniž by ho dle § 13 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, poučil o právu odepřít poskytnutí tohoto důkazu za podmínek, za kterých je oprávněn odepřít výpověď, poruší tím zásadu zákazu sebeobviňování.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2023, čj. 47 A 35/2022-48)
Prejudikatura: č. 2938/2014 Sb. NSS.
Věc: M. N. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje o spáchání přestupku.

Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí ze dne 3. 2. 2022, jímž žalovaný zamítl jeho odvolání a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Kutná Hora (správní orgán I. stupně) ze dne 23. 9. 2021. Prvostupňovým rozhodnutím byl žalobce uznán vinným ze spáchání nedbalostního přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jehož skutkovou podstatu naplnil porušením § 4 písm. a), b) a c) a § 28 odst. 5 tohoto zákona tím, že dne 8. 11. 2020 řídil motorové vozidlo v obci Horka nad Sázavou po silnici č. II/336 směrem od obce Dolní Pohled v obci Čejtice, kdy před železničním přejezdem nerespektoval dopravní značku P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ umístěnou vpravo mimo vozovku. Před železničním přejezdem nezastavil a plynule jej přejel. Po ujetí asi 200 m, kde byl v jeho směru jízdy uzavřený pravý jízdní pruh přes most přes řeku Sázavu a provoz řízen přenosným signalizačním zařízením, na signál „Volno“ přejel do protisměrné části vozovky, když se na počátku mostu nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život a zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, nepřizpůsobil své chování zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a situaci v provozu a nevěnoval se plně řízení vozidla a levou přední částí vozidla se střetl s levou přední částí jiného motorového vozidla, které jelo v protisměru stejným jízdním pruhem. Při dopravní nehodě došlo k hmotným škodám na vozidlech. Za spáchaný přestupek byla žalobci uložena pokuta ve výši 2 000 Kč.
Žalobce v žalobě mimo jiné namítal, že žalovaný stejně jako správní orgán I. stupně použil při rozhodování důkaz získaný nezákonným způsobem, neboť vycházeli z kamerového záznamu, který žalobce předložil policejnímu orgánu se souhlasem pro jeho použití, avšak pouze ve vztahu k předmětné dopravní nehodě. Pokud policejní orgán vyhodnotil z daného záznamu i porušení silničních předpisů žalobcem, které nesouvisí s předmětnou nehodou a vztahuje se k jednání žalobce dávno před tím, než k dopravní nehodě došlo, pak jednal nezákonně. Žalobce zdůrazňoval, že nedal souhlas k použití videozáznamu v rozsahu, ve kterém se nedotýká samotné dopravní nehody a okolností, které jí bezprostředně předcházely. Důkazy získané nezákonně nemohou být ve vztahu k prokázání viny žalobce