Input:

č. 4568/2024 Sb. NSS; Řízení před soudem: přezkum hodnocení chování žáka na konci pololetí Garance

č. 4568/2024 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkum hodnocení chování žáka na konci pololetí
k § 69 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Hodnocení chování žáka střední školy na konci prvního nebo druhého pololetí ani přezkoumání jeho výsledků dle § 69 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, nezasahují do práv žáka, a jsou proto ze soudního přezkumu vyloučeny.
(Podle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 10. 2023, čj. 62 A 79/2023-36)
Prejudikatura: č. 3104/2014 Sb. NSS a č. 3921/2019 Sb. NSS.
Věc: F. H. proti Moravskému gymnáziu, s. r. o., o hodnocení výsledků vzdělávání.

Chování žalobce – žáka gymnázia – bylo na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2022/2023 hodnoceno jako neuspokojivé. Zákonní zástupci požádali ředitele o přezkoumání výsledků hodnocení žalobce dle § 69 odst. 9 a 10 školského zákona. Ředitel žalovaného v reakci ze dne 11. 7. 2023 zákonným zástupcům sdělil, že pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla dodržena, a hodnocení chování žalobce za dané období potvrdil.
Tuto reakci žalobce napadl žalobou. Dle žalobce se jednalo o rozhodnutí v materiálním smyslu. Hodnocení chování bylo zdůvodněno zejména tím, že žalobce měl užít marihuanu na školní akci v Rakousku, což dle žalobce nebylo prokázáno. Žalobci vytýkané opisování při testu z fyziky, za něž mu byla uložena důtka třídního učitele, pak zákonným zástupcům nebylo nikdy oznámeno. Žalobce proto navrhl, aby soud reakci ředitele žalovaného zrušil.
Krajský soud v Brně žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
[3] Zdejší soud se nejprve zabýval tím, zda je napadená reakce rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení je rozhodnutím úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti jeho adresáta. Aby byl určitý úkon správního orgánu rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., musí mít takový úkon především skutečně účinky rozhodnutí, tj. musí mít povahu individuálního správního aktu, jímž jsou konkrétní osobě přímo zakládána, měněna, odnímána nebo závazně určována práva nebo povinnosti.
[4] Práva a povinnosti osob, které se účastní středoškolského vzdělávání, a působnost orgánů vykonávajících na tomto úseku státní správu upravuje především školský zákon. Ředitel školy, případně i jiné orgány, vystupují nezřídka vůči žákům a jiným osobám v rámci těchto vztahů vrchnostensky. Ředitel školy rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, a zajišťuje včasnou informovanost dotčených osob o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta [§ 164 odst. 1 písm. a) a f) školského zákona]. V § 165 odst. 2 školského zákona je výslovně stanoveno, ve kterých případech ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech žáka nebo studenta (jedná se např. o přijetí ke vzdělávání ve střední škole, podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy, povolení a ukončení individuálního vzdělávání).
[5] Vztahy v rámci středoškolského vzdělávání se