Input:

č. 4524/2023 Sb. NSS; Autorský zákon: zvýšení sazby autorské odměny Garance

č. 4524/2023 Sb. NSS
Autorský zákon: zvýšení sazby autorské odměny
k § 98f odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění účinném do 4. 1. 2023
Ustanovení § 98f odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění účinném do 4. 1. 2023, ukládá správnímu orgánu prověřit zvýšení nové zamýšlené sazby autorské odměny nad původní sazbu pouze „uvnitř“ existující sazby a nedává mu žádné zmocnění zvažovat přiměřenost zvýšení, pokud dojde k diverzifikaci sazebníku a vytvoření nových sazeb, které ve svém důsledku mohou znamenat výraznější zvýšení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2023, čj. 2 As 309/2021-110)
Věc: FTV Prima, spol. s r. o., proti Ministerstvu kultury, za účasti 1) OSA – Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z. s., 2) Stanice O, a. s., 3) České televize a 4) TV Novy, s. r. o., o zvýšení sazeb odměn, o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení 1).

Žalovaný rozhodnutím ze dne 31. 3. 2019 podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastavil řízení o žádosti kolektivního správce – osoby zúčastněné na řízení 1) – o vydání souhlasu se zvýšením sazeb odměn pro rok 2019 oproti jejich předchozí výši o více než míru inflace dle § 98f odst. 2 autorského zákona. Proti prvostupňovému rozhodnutí podala žalobkyně rozklad, který ministr kultury rozhodnutím ze dne 8. 10. 2019 zamítl.
Žalobkyně brojila proti rozhodnutí žalovaného u Městského soudu v Praze. Ten její žalobě rozsudkem ze dne 11. 10. 2021, čj. 17 A 17/2019-71, vyhověl, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Dospěl k závěru, že § 98f odst. 2 autorského zákona uplatňuje pojem „nová výše sazby“ z důvodu porovnání dvou sazeb odměn – původní a nově navýšené sazby. Vzhledem k pouhé diverzifikaci sazeb odměn lze tyto sazby porovnat. Dále kolektivní správce vytvořil dvě nové kategorie sazeb, což městský soud posoudil tak, že předchozí výše sazby (původní sazba) byla 0 Kč. Následné zvýšení původní sazby tak bude vždy skokové. Městský soud vzhledem k uvedenému dospěl k závěru, že žalovaný měl posuzovat změnu výše sazby v režimu § 98f odst. 2 autorského zákona.
Žalovaný [stěžovatel a)] a osoba zúčastněná na řízení 1) [stěžovatelka b)] podali proti uvedenému rozsudku kasační stížnosti.
Stěžovatel a) brojil proti argumentaci městského soudu vztahující se k § 98f odst. 2 autorského zákona. Zejména nesouhlasil s odůvodněním v bodech 32 a 37 napadeného rozsudku. Městský soud v uvedených bodech podle stěžovatele a) tvrdil, že autorský zákon nevymezuje pojem „nová sazba“, a z toho důvodu není relevantní se tímto pojmem v souvislosti s § 98f odst. 2 autorského zákona zabývat. Z odůvodnění napadeného rozsudku též vyplývalo, že městský soud mínil, že § 98f odst. 2 autorského zákona se použije i na případy, kdy kolektivní správce daně navrhuje zcela nové sazby odměn.
Stěžovatel a) namítal nepřezkoumatelnost pro vnitřní rozpor odůvodnění napadeného rozsudku, a to v otázkách, které jsou zcela zásadní pro posouzení aplikace § 98f odst. 2