Input:

č. 4489/2023 Sb. NSS; Sociálně-právní ochrana dětí: příspěvek na výkon pěstounské péče; dohoda o výkonu pěstounské péče; postavení osoby pečující; rodičovská odpovědnost Garance

č. 4489/2023 Sb. NSS
Sociálně-právní ochrana dětí: příspěvek na výkon pěstounské péče; dohoda o výkonu pěstounské péče; postavení osoby pečující; rodičovská odpovědnost
k § 47b a § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
k § 4a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném do 31. 12. 20211)
k zákonu č. 94/1963 Sb., o rodině2)
k zákonu č. 40/1964 Sb., občanskému zákoníku3) (v textu jen „starý občanský zákoník“)
k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku (v textu jen „nový občanský zákoník“)
I. Nárok obecního úřadu obce s rozšířenou působností na státní příspěvek na výkon pěstounské péče (§ 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) je vázán na trvání dohody o výkonu pěstounské péče (§ 47b téhož zákona).
II. Dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) lze uzavřít pouze s osobou pečující (§ 4a citovaného zákona ve znění účinném do 31. 12. 2021).
III. Pro vznik a trvání postavení osoby pečující ve smyslu § 4a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném do 31. 12. 2021, je nutné rozhodnutí příslušného orgánu (soudu) o svěření dítěte do péče a zároveň to, aby dotyčná osoba o dítě skutečně pečovala.
IV. Pozbyl-li rodič rodičovskou odpovědnost jako důsledek omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a soud za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, rodiči navrátil svéprávnost, aniž zároveň rozhodl o rodičovské odpovědnosti, obnovuje se právní mocí takového rozhodnutí rodiči i rodičovská odpovědnost.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2023, čj. 6 Ads 257/2022-26)
Prejudikatura: č. 3353/2016 Sb. NSS.
Věc: Statutární město Most proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o státní příspěvek na výkon pěstounské péče, o kasační stížnosti žalobce.

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ústí nad Labem rozhodnutím ze dne 10. 6. 2020 snížil státní příspěvek na výkon pěstounské péče přiznaný statutárnímu městu Most (žalobci) za kalendářní roky 2016–2020 o celkem 236 000 Kč a uložil žalobci povinnost tuto částku vrátit.
Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 15. 7. 2020. Poukázal na ukončení dohody o výkonu pěstounské péče s paní A. K., která jako poručnice doposud osobně pečovala o svého vnuka. Dohoda byla ukončena ke dni právní moci rozsudku o navrácení plné svéprávnosti matce nezletilého, jímž se obnovila rodičovská odpovědnost matky a zaniklo poručenství babičky k nezletilému.
Žalobu proti rozhodnutí žalovaného zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 25. 10. 2022, čj. 16 Ad 4/2020-66. Konstatoval, že matce nezletilého byla omezena způsobilost k právním úkonům ještě za účinnosti starého občanského zákoníku a zákona o rodině, pročež v důsledku omezení způsobilosti k právním úkonům ztratila i rodičovskou odpovědnost. V roce 2016 jí byla svéprávnost navrácena zcela. Příslušný soud nerozhodl o tom, že