Input:

č. 4480/2023 Sb. NSS; Pobyt cizinců: právo rodinných příslušníků občanů České republiky na přechodný pobyt; obrácená diskriminace Garance

č. 4480/2023 Sb. NSS
Pobyt cizinců: právo rodinných příslušníků občanů České republiky na přechodný pobyt; obrácená diskriminace
k § 15a odst. 2 písm. a) bodu 1 a § 15a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 1. 8. 2021 (v textu jen „ZPC“)
k čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (v textu jen „Listina“)
I. Právo na přechodný pobyt na území podle § 15a odst. 2 písm. a) bodu 1 ve spojení s § 15a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 1. 8. 2021, může nabýt i cizinec, který na území České republiky již dlouhodobě pobývá a žije ve společné domácnosti s osobou, jež má k okamžiku podání žádosti o přechodný pobyt státní občanství České republiky. Podmínkou je, že mezi těmito osobami existuje vztah závislosti založený na úzkých a stálých osobních vazbách navázaných v téže domácnosti a vzešlých ze společného domácího života, jenž přesahuje rámec pouhého dočasného soužití, určovaného čistě účelovými důvody, a to v době bezprostředně předcházející podání žádosti o přechodný pobyt.
II. Pokud český zákonodárce rozhodl o rozšíření právní úpravy přijaté původně na úrovni Evropské unie pro přeshraniční situace rovněž na situace čistě vnitrostátní, nemůže aplikační praxe správní do takto rozšířeného aplikačního rámce zpětně vsouvat zužující podmínky, které se vztahovaly na přeshraniční situace v rámci Evropské unie, avšak ve vnitrostátních situacích nemohou nalézt racionální uplatnění. Unijní právo samo o sobě nezakazuje „obrácenou diskriminaci z důvodu státní příslušnosti“ v podobě, kdy členský stát zachází se svými vlastními státními příslušníky hůře než s občany jiných členských států. Odlišné zacházení ve srovnatelných situacích nicméně může být v rozporu s vnitrostátním imperativem rovné důstojnosti v právech a zákazem diskriminace ve smyslu čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2023, čj. 3 Azs 271/2022-26)
Prejudikatura: č. 2420/2011 Sb. NSS, č. 3536/2017 Sb. NSS, č. 3946/2019 Sb. NSS; rozsudky velkého senátu Soudního dvora ze dne 25. 7. 2008, Metock (C-127/08), ze dne 5. 9. 2012, Rahman a další (C-83/11), ze dne 15. 11. 2016, Ullens de Schooten (C-268/15), a ze dne 26. 3. 2019, SM (C-129/18), rozsudky Soudního dvora ze dne 5. 5. 2011, McCarthy (C-434/09), a ze dne 15. 9. 2022, SRS (C-22/21).
Věc: V. T. B. proti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců o povolení k přechodnému pobytu, o kasační stížnosti žalované.

V této věci se Nejvyšší správní soud zabýval výkladem § 15a odst. 2 písm. a) bodu 1 ZPC ve znění účinném do 1. 8. 2021, a to ve spojení s § 15a odst. 3 téhož zákona, jenž definici „rodinného příslušníka občana EU“ (a tím i pobytový režim podle § 87b ZPC) vztahuje také na cizince, kteří jsou „rodinným příslušníkem občana ČR“. To vznáší otázku, zda je u rodinných příslušníků občanů ČR dopad uvedených ustanovení rovněž omezen na případy, kdy doprovází či následují na území ČR státního občana ČR, se kterým