Input:

č. 4475/2023 Sb. NSS; Ochranné známky: rozlišovací způsobilost a zaměnitelnost Garance

č. 4475/2023 Sb. NSS
Ochranné známky: rozlišovací způsobilost a zaměnitelnost
k § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
Při posuzování míry podobnosti mezi dvěma označeními podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, se hodnotí rozlišovací způsobilost (distinktivita) starší a nově zapisované ochranné známky ve dvou krocích. Jednak se srovnávají jejich jednotlivé prvky a zejména se při tom sleduje, které z prvků jsou distinktivní a které dominantní; jednak se posuzuje rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jako celku.
Pokud se srovnávaná označení shodují v nedistinktivním prvku (zde ve slovním prvku tvořeném křestním jménem „Eva“, který má v oblasti odívání nízkou rozlišovací způsobilost), je třeba se při hodnocení jejich celkové podobnosti zaměřit zejména na vliv ostatních, neshodujících se prvků: právě ony totiž budou ovlivňovat celkový dojem z obou označení.
Je-li starší ochranná známka tvořena jen slovním prvkem s nízkou rozlišovací způsobilostí (zde: slovní ochranná známka „EVA“ zapsaná pro dámské spodní prádlo), má nižší inherentní rozlišovací způsobilost jako celek, a náleží jí proto nižší míra ochrany. Její vlastník tak nemůže bránit zápisu dalších označení jen proto, že využívají stejný nedistinktivní prvek.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2023, čj. 10 As 101/2021-56)
Prejudikatura: č. 3556/2017 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97), ze dne 11. 11. 1997, SABEL (C-251/95), ze dne 16. 9. 2004, Nichols (C-404/02), ze dne 12. 6. 2007, OHIM proti Shaker (C-334/05 P), a ze dne 24. 6. 2010, Becker proti Harman International Industries (C-51/09 P); rozsudky Tribunálu ze dne 12. 1. 2006, Devinlec proti OHIM (T-147/03), ze dne 16. 12. 2009, Giordano Enterprises proti OHIM (T-483/08), ze dne 24. 3. 2010, Eliza proti OHIM (T-130/09), a ze dne 15. 7. 2011, Ergo Versicherungsgruppe proti OHIM (T-220/09).
Věc: ES Racing, s. r. o., proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti NATURANA Carl Dölker GmbH & Co KG, o zápis ochranné známky, o kasační stížnosti žalobkyně.

Nejvyšší správní soud v této věci řešil pravděpodobnost záměny mezi dvěma ochrannými známkami. Dospěl přitom k závěru, že:
- slovní prvek „EVA/eva“ má nízkou rozlišovací způsobilost v oblasti odívání, a protože se srovnávaná označení shodují v tomto nedistinktivním prvku, je třeba se při hodnocení jejich podobnosti zaměřit zejména na vliv ostatních neshodujících se prvků: ty budou spíše ovlivňovat celkový dojem z obou označení;
- starší slovní ochranná známka zapsaná pro dámské spodní prádlo a tvořená jen křestním jménem „EVA“ má nízkou inherentní rozlišovací způsobilost, proto jí náleží nižší míra ochrany.
Tím se Nejvyšší správní soud odlišil od závěrů, k nimž dospěly správní orgány a městský soud. Naopak se s nimi shodl v tom, že:
- výrobky, k jejichž označení jsou srovnávané ochranné známky