Input:

č. 4464/2023 Sb. NSS; Územní plánování: vyhodnocení vlivů na životní prostředí; Řízení před soudem: nařízení jednání při přezkumu zásad územního rozvoje Garance

č. 4464/2023 Sb. NSS
Územní plánování: vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Řízení před soudem: nařízení jednání při přezkumu zásad územního rozvoje
k § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 76 odst. 1 písm. b) a § 101b odst. 4 soudního řádu správního
Jestliže vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů na životní prostředí jako součást vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracovaného společně s návrhem zásad územního rozvoje, resp. jejich aktualizace (§ 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), vyvolává dílčí nejasnosti a otázky, je třeba, aby dal krajský soud odpůrci dostatečný prostor k tomu, aby sám (či za podpory osob, které pořizovatel zásad územního rozvoje pověřil zpracováním těchto odborných podkladů) mohl tyto podklady v řízení před soudem obhájit. To platí zejména za situace, kdy navrhovatelé v procesu pořizování zásad územního rozvoje nepodali dostatečně konkrétní námitky proti vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů, a tato otázka se v dané míře podrobnosti objevila až v řízení před krajským soudem. V tomto případě není na místě zrušit zásady územního rozvoje (jejich aktualizaci) podle § 76 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 101b odst. 4 s. ř. s. bez jednání, tedy bez dalšího vyjít z toho, že se zásady územního rozvoje opírají o neúplné podklady, které vyžadují zásadní doplnění, jež nemůže být provedeno před soudem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2023, čj. 8 As 98/2020-235)
Prejudikatura: č. 2215/2011 Sb. NSS, č. 2698/2012 Sb. NSS, č. 2848/2013 Sb. NSS, č. 3042/2014 Sb. NSS, č. 4024/2020 Sb. NSS a č. 4283/2022 Sb. NSS.
Věc: a) Městská část Praha-Suchdol, b) Městská část Praha-Nebušice a c) A. S. proti Středočeskému kraji, za účasti 1) Ředitelství silnic a dálnic ČR a 2) Letiště Praha, a. s., o zrušení části opatření obecné povahy, o kasačních stížnostech odpůrce, osoby zúčastněné na řízení 1) a osoby zúčastněné na řízení 2).

Navrhovatelky podaly ke Krajskému soudu v Praze společný návrh na zrušení opatření obecné povahy – 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „aktualizace ZÚR č. 2“), a to v rozsahu vymezení veřejně prospěšné plochy D300 – Plocha rozvoje letiště Praha/Ruzyně (Letiště Václava Havla; dále jen „záměr D300“).
Námitky rozdělily do tří hlavních okruhů:
1. neplnění základních cílů a úkolů územního plánování, tj. nedostatečné prověření možnosti budoucí uskutečnitelnosti záměru D300, nedostatečnost kompenzačních opatření a později v dalším podání doplněné nezohlednění požadavků na udržitelný rozvoj a územní soudržnost vyplývajících z příslušných mezinárodních závazků, především z Pařížské dohody (č. 64/2017 Sb. m. s.);
2. nezákonné vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území (SEA) z důvodu nesprávnosti a neaktuálnosti podkladů, chybějícího řádného posouzení vlivů záměru D300 z hlediska znečištění ovzduší a hluku, a nedostatečného posouzení kumulativních a synergických vlivů; a
3. nedodržení hledisek proporcionality při