Input:

č. 4451/2023 Sb. NSS; Řízení před soudem: zastoupení právnickou osobou poskytující právní pomoc uprchlíkům či cizincům; Mezinárodní ochrana: dočasná ochrana Garance

č. 4451/2023 Sb. NSS
Řízení před soudem: zastoupení právnickou osobou poskytující právní pomoc uprchlíkům či cizincům
Mezinárodní ochrana: dočasná ochrana
k § 35 odst. 5, § 79 a § 82 soudního řádu správního
I. Právnické osoby podle § 35 odst. 5 s. ř. s. mohou zastupovat cizince též v řízeních o nečinnostní (§ 79 s. ř. s.) či zásahové žalobě (§ 82 s. ř. s.), týká-li se žaloba oblastí vyjmenovaných v § 35 odst. 5 s. ř. s.
II. Věci dočasné ochrany jsou věcmi mezinárodní ochrany ve smyslu § 35 odst. 5 s. ř. s., proto cizince i v těchto věcech může zastupovat právnická osoba podle § 35 odst. 5 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2023, čj. 10 As 290/2022-30)
Prejudikatura: č. 1724/2008 Sb. NSS, č. 3152/2015 Sb. NSS, č. 4084/2020 Sb. NSS a č. 4370/2022 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 17. 2. 2009, Elgafaji (C-465/07) a ze dne 30. 1. 2014, Diakité (C-285/12).
Věc: a) I. S. a b) I. S. proti Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobců.

Po začátku ruské agrese proti Ukrajině v únoru 2022 byl v Evropské unii na základě rozhodnutí Rady (EU) 2022/3821) poprvé aktivován režim tzv. dočasné ochrany upravený směrnicí 2001/55/ES2) (směrnice o dočasné ochraně), zákonem č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, a speciálně přijatým zákonem č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „zákon č. 65/2022 Sb.“). V této věci se Nejvyšší správní soud zabýval dvěma procesními otázkami, které souvisí s žádostmi o dočasnou ochranu a následným soudním přezkumem postupu správních orgánů. Konkrétně Nejvyšší správní soud zkoumal, zda lze na soudní řízení týkající se dočasné ochrany nahlížet jako na věc mezinárodní ochrany podle § 35 odst. 5 s. ř. s., a zda proto žalobce v takovém řízení může zastupovat Organizace pro pomoc uprchlíkům. Současně Nejvyšší správní soud vyjasnil, že právnické osoby podle § 35 odst. 5 s. ř. s. mohou (ve vymezených oblastech) zastupovat žalobce nejen v řízení o žalobě proti nezákonnému rozhodnutí podle § 65 s. ř. s., ale také v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s.
Žalobci (matka s nezletilým synem) jsou ukrajinští občané. Na začátku srpna 2022 přicestovali z Ukrajiny do Česka a v KACPU (Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině) v Plzni požádali o dočasnou ochranu. Podle žaloby ale pracovník žalované nedokázal ověřit, kdy žalobci překročili hranice Ukrajiny a Schengenského prostoru (a zda tak splňují podmínku stanovenou v čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 2022/382, že z Ukrajiny odešli dne 24. února 2022 nebo po tomto datu). Žádosti o dočasnou ochranu jim proto žalovaná vrátila jako nepřijatelné. Na konci srpna 2022 žalobci požádali o dočasnou ochranu znovu, tentokrát v doprovodu pracovníka Organizace pro pomoc uprchlíkům. Vysvětlili, že nemají cestovní pasy a na ukrajinsko-polskou hranici je dovezl dobrovolník. Předali též další doklady o svém předchozím pobytu na Ukrajině.