Input:

č. 4450/2023 Sb. NSS; Provoz na pozemních komunikacích: čistota registrační značky Garance

č. 4450/2023 Sb. NSS
Provoz na pozemních komunikacích: čistota registrační značky
k § 125c odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
Ustanovení § 125c odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je nutno vykládat s ohledem na jeho smysl a účel tak, aby přehnaně přísný požadavek na pečlivost při péči o čistotu registrační značky nevedl k nepřiměřenému zpomalení dopravy častým přerušováním jízdy a snížení jízdního komfortu řidičů v podmínkách, v nichž není rozumné často vystupovat z auta. Za špatných povětrnostních podmínek postačí, pokud řidič značku zkontroluje a případně očistí v situacích, kdy to může učinit bez nedůvodné ztráty komfortu, například při tankování paliva nebo jiné podobné zastávce vyvolané okolnostmi.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2022, čj. 2 As 187/2021-20)
Prejudikatura: č. 6132/26 Boh. A.
Věc: M. R. proti Krajskému úřadu Zlínského kraje o spáchání přestupku, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 5. 2019, kterým žalovaný změnil k odvolání žalobce rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště ze dne 27. 6. 2018. Městský úřad tímto rozhodnutím uznal žalobce vinným tím, že dne 6. 3. 2018 v 8:29 hod. v katastru obce Buchlovice na silnici I/50 u odbočky na hrad Buchlov řídil ve směru od Brna osobní motorové vozidlo, přičemž překročil nejvyšší povolenou rychlost stanovenou místní úpravou provozu na pozemních komunikacích na 70 km/h nejméně o 21 km/h, čímž porušil § 4 písm. c) zákona o silničním provozu, a tak se z nedbalosti dopustil přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4. zákona o silničním provozu (výrok I. 1.), a dále tím, že měl na tomto vozidle přední tabulku registrační značky opatřenou sněhovou krustou tak, že byla znemožněna její čitelnost, čímž porušil § 5 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu s odkazem na § 32 odst. 2 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, a tím se dopustil přestupku dle § 125c odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o silničním provozu, neboť v provozu na pozemních komunikacích řídil vozidlo, jehož tabulka registrační značky byla upravena tak, že byla nečitelná (výrok I. 2.). Za uvedené přestupky uložil městský úřad žalobci pokutu ve výši 6 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců.
Žalovaný k odvolání žalobce výrok o vině I. 2. změnil tak, že žalobce přestupek spáchal z nedbalosti; ve zbytku odvolání zamítl.
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 17. 6. 2021, čj. 32 A 50/2019-43, žalobě vyhověl a napadené rozhodnutí žalovaného zrušil.
Krajský soud uvedl, že v rámci náležitého zjištění skutkového stavu by se měla pozornost zaměřit také na okolnosti, za kterých mohlo či mělo ke vzniku negativního následku dojít, neboť jedině ve spojení s tím je možné posoudit, zda obviněný naplnil skutkovou podstatu vytýkaného přestupku také po stránce subjektivní. V případě nevědomé nedbalosti to znamená, zda ač o protiprávním stavu nevěděl, vědět měl a mohl. Kritériem pro posouzení toho,