Input:

č. 4444/2023 Sb. NSS; Kompetenční spory: přezkum rozhodnutí správního orgánu o nařízení předběžného opatření v soukromoprávní věci Garance

č. 4444/2023 Sb. NSS
Kompetenční spory: přezkum rozhodnutí správního orgánu o nařízení předběžného opatření v soukromoprávní věci
k § 244 a násl. občanského soudního řádu
Na rozhodnutí správního orgánu o nařízení předběžného opatření nelze nahlížet jako na rozhodnutí ve věci samé, které by mohlo být předmětem přezkumu civilních soudů podle § 244 a násl. o. s. ř. K projednání žaloby směřující proti takovému rozhodnutí je příslušný soud ve správním soudnictví.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 16. 1. 2023, čj. Konf 3/2022-53)1)
Prejudikatura: č. 485/2005 Sb. NSS, č. 1952/2009 Sb. NSS, č. 2499/2012 Sb. NSS a č. 3068/2014 Sb. NSS; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 10. 1982, Cilfit a další (C-283/81).
Věc: Spor o pravomoc mezi senátem 3 A Městského soudu v Praze a senátem 29 Co Městského soudu v Praze, za účasti žalobkyně Správy železnic, státní organizace, a žalovaného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve věci žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře o nařízení předběžného opatření.

Návrhem se senát 3 A Městského soudu v Praze (dále též „správní senát“) domáhal, aby zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon o některých kompetenčních sporech“) rozhodl spor o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona o některých kompetenčních sporech. Spor vznikl mezi tímto senátem na straně jedné a senátem 29 Co Městského soudu v Praze (dále též „civilní senát“) na straně druhé ve věci vedené u městského soudu pod sp. zn. 3 A 136/2021, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 14. 1. 2020, kterým bylo nařízeno předběžné opatření zakazující Správě železnic, státní organizaci (žalobkyni), používat části přílohy „B“ a „C“ Změny č. 2 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 ze dne 1. 12. 2019 (dále jen „Změna č. 2 Prohlášení o dráze“).
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (žalovaný), jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, rozhodnutím ze dne 13. 12. 2019 nařídil předběžné opatření spočívající v uložení zákazu žalobkyni používat v rozsahu uvedeném v rozhodnutí přílohy „B“ a „C“ Změny č. 2 Prohlášení o dráze vydané žalobkyní, obsahující nový výpočet složky ceny za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy při uplatňování ceny za užití dráhy jízdou vlaku. K žalobkyní podanému rozkladu předseda Úřadu rozhodnutím ze dne 14. 1. 2020 pouze marginálně změnil text předběžného opatření tak, že žalobkyni zakázal používat části příloh „B“ a „C“ Změny č. 2 Prohlášení o dráze „v rozsahu pravidel stanovení složky ceny za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy při uplatňování ceny za užití dráhy jízdou ve vlaku „, jinak rozklad zamítl. Zmíněnými rozhodnutími byly zatímně upraveny vztahy žadatelů o přidělení kapacity a přídělce tak, že