Input:

44/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem školství a vědy Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání Garance

č. 44/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem školství a vědy Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 2023 byl ve Varšavě podepsán Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem školství a vědy Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dnem podpisu.
České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Protokol
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
ministrem školství a vědy Polské republiky
o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministr školství a vědy Polské republiky (dále jen „smluvní strany”);
se v souladu s článkem 15 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 30. září 2003;
a ve snaze rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání

dohodli takto:
  
Článek 1
Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace o systému vysokoškolského vzdělávání v jejich státech, nabídce studijních programů vysokých škol a dalších možnostech studia na vysokých školách působících ve svých státech.
  
Článek 2
Smluvní strany se budou navzájem informovat o aktuálních otázkách v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
  
Článek 3
Smluvní strany se budou navzájem informovat o kongresech, konferencích, sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní účastí týkajících se vysokoškolského vzdělávání, která se budou konat na území České republiky nebo Polské republiky.
  
Článek 4
Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami působícími ve státech smluvních stran.
  
Článek 5
1. Smluvní strany budou podporovat výuku českého jazyka na veřejných vysokých školách v Polské republice, jež spadají do působnosti ministra zodpovědného za vysoké školství a vědu, a výuku polského jazyka na veřejných vysokých školách v České republice.
2. Za účelem dosažení cíle stanoveného v odstavci 1 budou smluvní strany podporovat pedagogické působení:
a)  specializovaných pedagogů (lektorů) českého jazyka a literatury na Varšavské univerzitě ve Varšavě, Jagellonské univerzitě v Krakově, Slezské univerzitě v Katovicích, Lodžské univerzitě v Lodži a Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani,
b)  specializovaných pedagogů (lektorů) polského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci.
3. Smluvní strany nevylučují možnost, že poskytnou podporu výuky českého jazyka na dalších veřejných vysokých školách v Polské republice a polského jazyka na