Input:

R 44/1951 (tr.); Garance

č. 44/1951 Sb. rozh. tr.
Sabotáž vesnického boháče při technicko-hospodářské úpravě půdy a plnění osevního plánu.
(Rozhodnutí okresního soudu v Třešti ze 27. února 1951, T 12/51.)
Okresní soud uznal obviněného vinným trestným činem sabotáže podle § 85 odst. 1 písm. a) tr. zák.
Z důvodů:
Obviněný vesnický boháč hospodařil na zemědělské usedlosti o výměře 49,88 ha pozemků. Měl několik koní, 23 kusů hovězího a 10 kusů vepřového dobytka. Na hospodářství pracoval v poslední době sám se svými dvěma syny za pomoci strojů a jen při nárazových pracích najímal cizí pracovní síly.
V obci bylo v roce 1949 založeno jednotné zemědělské družstvo, ovšem bez účasti obviněného. Při přecházení do druhého typu byla z iniciativy družstva provedena technicko-hospodářská úprava půdy. Předtím byla věc projednána na několika schůzích se členy jednotného zemědělského družstva i s ostatními rolníky. Nakonec byla odhlasována a schválena technicko-hospodářská úprava půdy v celoobecním rozsahu, která měla být provedena v osmi honech. Jednotlivým rolníkům bylo ukázáno, ve kterých honech jsou jim přiděleny pozemky k obdělání, a zároveň byli uvědoměni, jakými plodinami tyto pozemky v rámci osmihonového hospodářství mají osít.
Zatím co pokrokoví a uvědomělí rolníci v obci pochopili význam a výhody nového způsobu práce a také ihned započali se setím, obviněný se postavil proti tomu, aby se v zemědělském úseku vyrábělo lépe, více a levněji. Na schůze, kde se projednávala otázka celoobecního obdělávání pozemků, nechodil a nechával všechny vyhlášky místního národního výboru a opatření jednotného zemědělského družstva v tomto směru bez povšimnutí.
Obviněnému byly v rámci technicko-hospodářské úpravy půdy a osevního plánu rovněž přiděleny pozemky k obdělání. Obviněný však toho nedbal a setbu neprovedl. Byl k tomu několikrát vyzván, ale napřed se vymlouval jinými pilnými hospodářskými pracemi, a když bylo vyšetřováno, proč někteří rolníci neprovádějí setbu, sliboval, že setbu provede. Nakonec však domlouvajícího mu důvěrníka pro zemědělskou výrobu odbyl s tím, že na pole nepojede, že se raději nechá zavřít. Až do svého zatčení koncem listopadu obviněný setbu na přidělených pozemcích neprovedl. Naproti tomu zasel obviněný pšenici na jednom vlastním pozemku určeném pro okopaniny. I v tomto směru tedy jednal obviněný proti jednotnému osevnímu plánu v obci.
Obviněný neuvedl na svou obhajobu nic podstatného. Poukaz na špatné počasí neobstojí, protože