Input:

44/1945 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů Archiv

č. 44/1945 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. srpna 1945,
kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.), o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 4/1945 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. Za § 1, odst. 1 se vkládá nový odstavec tohoto znění:
„(2) Dokud nebudou vydány podrobnější předpisy o organisaci národních výborů a jejich jednací řády, určí zatímně vnitřní organisaci národních výborů, způsob, jakým vykonávají svou působnost, a způsob jednání jejich složek ministr vnitra.“
Dosavadní odstavce 2 a 3 se stávají odstavci 3 a 4.
2. Poslední věta § 1, odst. 4 zní:
„Způsob odvolávání a nahrazování bude určen volebním řádem; dokud se tak nestane, pečují o řádné ustavení, odvolání nebo doplňování národních výborů nadřízené orgány.“
3. Ustanovení § 2, odst. 3 se doplňuje touto větou:
„Ve městech, která podle svých zřízení vykonávala dosud též působnost okresních úřadů, vykonává místní národní výbor též působnost okresního národního výboru.“
4. Ustanovení § 2, odst. 7 se mění a zní:
„(7) Místní národní výbor je podřízen okresnímu národnímu výboru, ve městech se zvláštním statutem zemskému národnímu výboru.“
5. Za § 2 vkládá se ustanovení tohoto znění:
㤠2a.
(1) V hlavním městě Praze ustaví se ústřední národní výbor hlavního města Prahy (v dalším ústřední národní výbor).
(2) Ústřední národní výbor spravuje v obvodu své působnosti všechny záležitosti, pokud nejsou spravovány jiným veřejným orgánem.
(3) Ústřední národní výbor vykonává, vedle jiných úkolů zvláštními předpisy jemu uložených, přímo nebo svým úřadem pravomoc, kterou podle dosavadních předpisů vykonávalo ústřední zastupitelstvo hlavního města Prahy, městská rada, místní výbory, magistrát hlavního města Prahy a primátor hlavního města Prahy.